تعیین داور به سه طریق انجام می گیرد:۱ – توسط طرفین دعوا۲ – توسط شخص ثالث۳- توسط دادگاه

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.