این نحوه نظارت درمورد محکومین به حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸ (حبس تا ۵ سال)قابل اعمال است.(ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی)

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.