اگر صادر کننده ای که حساب او نزد بانک مسدود شده است، دوباره به عهدۀ همان حساب مسدود در بانک چکی صادر کند، این چک جزو چک‌های عادی محسوب می‌شودو مشمول قانون صدور چک خواهد بود البته این عمل صدور چک به حساب مسدود با علم طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک جرم است و مجازات شدیدتری از جرم صدور چک بی محل دارد که غیر قابل تعلیق هم می باشد. و شخص دارنده می‌تواند در ارتباط با چک صادره از حساب مسدود به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، صدور اجرائیه ثبتی علیه صادر کنندۀ چک را تقاضا کند.( دکتر قربانی لاجوانی – مجید – حقوق تجارت (اسناد تجاری) .

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.