اجرت المثل در برابر اجرت‌المسمی است و به مزدی كه معمولاً ‌مردم در برابر انجام دادن كاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معين نگرديده است، گفته می شود .

جهت ادامه  مشاوره کلیک کنید