۱-قانون چاه بی انتهاست، هرکه گرفتارش شد کارش ساخته است(چینی)
۲-قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد(آلمانی)
۳-قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند(لاتینی)
۴-قانون سه روز پیرتر از دنیاست(استونی)