• واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر

    سه شنبه 29 خرداد 1397 14:10
    در مقاله حاضر جهت شناخت مفهوم مخاطره و کیفیت مواجهه اقتصاد و حقوق اسلامی بـا آن، لازم است ابتدا مفهوم کلی مخاطره را جویا شویم، سپس مفاهیمی را کـه عنصـر مخـاطره در آنها وجود دارد احصا و مورد تحلیل قرار دهیم و در آخر نسـبت مفـاهیم مختلـف بـا یکدیگر را مورد سنجش قرار داده تا بتوانیم مدل کلی مواجهه نظام اقتصادی و حقـوقی اسلامی با این حوزه را کشف نماییم. جهت استفاده از ثمرات مطالعه تطبیقی، بـه مفـاهیم عقود احتمالی در حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: