• چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

  دوشنبه 25 آبان 1394 10:27
  مقدمه:قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد از طرف قانون گذار منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده واگذار می شود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانو…
 • ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران

  شنبه 5 دی 1394 11:55
  وجود ماده ی 314 قانون تجارت، قائدتاً ی=باید ما را از این بی نیاز کند که در خصوص ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بححثی مستقل نداشته باشیم. زیرا از ظاهر ماده می توان استنباط کرد که مقررات راجع به تعهد ضامن د رچک همان است که در قانون تجارت راجع به برات ذکر شده است. لیکن در همه احوال تابع مقررات سند اخیر نیست چه از جهت مهلت رجوع به ضامن و چه در ارتباط با شرایط مراجعه به او .. …
 • چک الکترونیکی

  چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 12:55
  در عصر فناوری و تجارت الکترونیک،اسناد تجارتی الکترونیکی جایگزین مناسب برای اسناد سنتی شده اند. چک های الکترونیکی از نمونه های موفق اسناد تجارتی الکترونیکی هستند که استفاده از آن ها در ایران می تواند با استقبال رو به رو شود. از آنجا که ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی ایران مقرر داشته، در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی و ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن مورد توجه باشد، روش تحقیق ما در ین پژوهش روش تحلیلی تطبیقی و گاهی توصیفی خواهد بود.…
 • شیوه های احقاق حق دارنده چک بلا محل

  سه شنبه 19 مرداد 1395 10:09
  در سیستم بانکی کشور ما انواع مختلف چک مورد استفاده قرار می گیرد که چک عادی به عنوان رایجترین سند تجاری بیشترین استفاده را در روابط معاملاتی دارد و به همین جهت قانونگذار حمایتهای ویژه ای از این سند تجاری نموده است.دارنده چک بلامحل به غیر از طرح دعوی حقوقی برای احقاق حق خود می تواند به دو راهکار دیگر نیز تمسک جوید.از آنجا که قانونگذار صدور چک بلامحل را جرم انگاری نموده و چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته اقامه دعوی کیفری و مراجعه به اجرای ثبت نیز دو راهکار مختص به چک برای احقاق حق می باشد.…
 • چک الکترونیکی

  دوشنبه 19 مهر 1395 11:10
  در عصر فناوری و تجارت الکترونیک، اسناد تجارتی الکترونیکـی جـایگزین مناسـبی بـرای اسناد سنتی شده اند.چکهای الکترونیکی از نمونه های موفق اسناد تجـارتی الکترونیکـی هسـتند که استفاده از آنها در ایران میتواند با اسـتقبال روبـه رو شـود . قبـول چـک هـای کاغـذی بـرای بازرگانان مشکل آفرین است، و با عدم پذیرش چک در معامله، بازرگانـان بایـد خطـر از دسـت دادن معامله را بپذیرند اما ، چکهای الکترونیک، هزینـه هـای موجـود در چـک هـای کاغـذی را ندارد ؛ از جمله: هزینه های قابل توجه در بکارگیری چکهای کاغـذی، کنتـر…
 • خسارت تأخیر تأدیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت

  چهارشنبه 31 خرداد 1396 10:40
   در این نگاره مبانی قانونی جبران خسارت تأخیر تأدیه در چک را از ماده 522 ق.آ.د.م تفکیک کرده و بر این نظر هستیم که شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه اصل مبلغ چک از دادگستری نمی باشد و مراجعه به اداره ثبت و مطالبه وجه چک از طریق و صدور اجرائیه نیز جهت تعلق خسارت مذکور کافی به نظر می رسد.…
 • جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

  شنبه 7 مهر 1397 10:59
  چک چه از لحاظ واژه شناسی و چه از جهت کاربرد به عنوان یک وسیله پرداخت، تحت تاثیر مقررات بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد.همچنین مقررات راجع به چک در ایران نیز با اینکه تفاوت های ماهوی بسیاری با مقررات چک در سطح بین المللی دارد، لکن تحت تاثیر همین مقررات شکل گرفته و به دلیل تأسی از این مقررات است که همواره مورد اصلاح و بازنگری قرار می گیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: