• تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی

    سه شنبه 11 آبان 1395 10:33
    به کارگیری ارتعاشات الکترونیک به عنوان پول الکترونیکی که در حال حاضـر آخـر ین حلقـه تکامل تدریجی پول محسوب میشود، به عنوان فرآینـد غیر مـاد ی کـردن و نـامریی شـدن پـول توصیف میشود. این پدیده نوظهور که از لحاظ فنی در حال پیمودن روند توسـعه خـود اسـت و از لحاظ اقتصادی به تدریج جای خود را در میان ابزارهای پولی بـه عنـوان یـک وسـیله پرداخـت در مبادلات خـرده فروشی بـاز نمـوده ، بـه تـدر یج مـورد توجـه قـانون گـذار ان قرارگرفتـه و در سیستمهای پولی ملی و منطقه ای مقرراتی برای آن در نظر گرفته میشود…
  • ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک

    یکشنبه 1 بهمن 1396 16:01
    در مقاله حاضر ابتدا مفهوم پول الکترونیک را خواهیم شناخت. پس از آن با تبیین عناصر و اوصاف پول الکترونیکی، ماهیت آن را روشن خواهیم ساخت.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: