• تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

  دوشنبه 16 آذر 1394 10:32
  حقوق به عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسانها بر اساس اهداف مد نظر آن میباشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی میداند که حوادث جدید را بر اساس مبانی و منابع خود ساما ندهی کند. در همین راستا، عوامل اقتصادی از جمله موضوعاتی است که حقوق میبایست با توجه به سرعت فزاینده آن خود را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به گونه ای حرکت کند که پیشرو باشد.کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادی میتواند از این دید بسیار حائز اهمیت باشد که تغییرا…
 • جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

  شنبه 29 خرداد 1395 10:46
  با آغاز قرن بیستم و افزایش روز افزون جرایم سازمان یافته و تطهیر عواید ناشی از آن، نگرانی و دغدغه زیادی در برخی ممالک غربی ایجاد شده است.در همین راستا در دهه هشتاد میلادی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم به ویژه درباره درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از جرایم قاچاق مواد مخدر و آثار و پیامدهای سوء این عواید غیر قانونی بر اقتصاد و اجتماع و حکومت بوده و موجب شد تا این کشورها با تصویب قوانین مل…
 • حکم و ماهیت معاملات واسطه ایی غیر ضرور

  سه شنبه 26 مرداد 1395 11:16
  اگرچه کسب سود از طریق معاملات واسطه ایی به حکم اولیه اباحه بیع و اصل آزادی اراده و مطابق ماده30 ق.م که اظهار می دارد: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد....» مجاز هستند و تاکنون کسی متعرض صحت این نوع معاملات نشده است اما با توجه به این که پول و سودهای مکتسبه ناشی از این گونه معاملات واسطه ایی بدون پشتوانه کار و تولید، مصداق دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه، از عوامل اصلی ایجاد تورم، دارای مضرات اجتماعی و موجب اخلال در نظم عمومی و اقتصادی هستند بر اساس اصل نس…
 • تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی

  سه شنبه 11 آبان 1395 10:33
  به کارگیری ارتعاشات الکترونیک به عنوان پول الکترونیکی که در حال حاضـر آخـر ین حلقـه تکامل تدریجی پول محسوب میشود، به عنوان فرآینـد غیر مـاد ی کـردن و نـامریی شـدن پـول توصیف میشود. این پدیده نوظهور که از لحاظ فنی در حال پیمودن روند توسـعه خـود اسـت و از لحاظ اقتصادی به تدریج جای خود را در میان ابزارهای پولی بـه عنـوان یـک وسـیله پرداخـت در مبادلات خـرده فروشی بـاز نمـوده ، بـه تـدر یج مـورد توجـه قـانون گـذار ان قرارگرفتـه و در سیستمهای پولی ملی و منطقه ای مقرراتی برای آن در نظر گرفته میشود…
 • ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک

  یکشنبه 1 بهمن 1396 16:01
  در مقاله حاضر ابتدا مفهوم پول الکترونیک را خواهیم شناخت. پس از آن با تبیین عناصر و اوصاف پول الکترونیکی، ماهیت آن را روشن خواهیم ساخت.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: