• مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

    چهارشنبه 25 فروردین 1395 12:17
    مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که در کشورهای مختلف مورد بحث واقع و آراء مهمی راجع به آن صادر شده است. در کشور ما، قبل از تصویب قانون دیات به سال ،1361مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولاً مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود. لیکن در قانون دیات 1361و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1370چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار…
  • نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک

    چهارشنبه 13 بهمن 1395 10:14
    ماهیت خدماتی که برعهده پزشکان است و نفعی که بیماران در بهـره منـدی از ایـن خـدمات دارند از یک سو و لزوم تعقیب پزشک مقصر از سوی دیگـر، واقعیـاتی هسـتند کـه علـم حقـوق باید، آنها را به گونۀ یکسان بنگرد و به هر دو توجه نماید. اما قبل از هر چیز، لازم است دو نکتـه بعنوان طلیعه بحث، روشن شود اول آنکـه، پزشـک وظیفـه ای در پـذیرش بیمـار نـدارد مگـر در موارد ضروری که چنین تکلیفی بر وی تحمیل میشود. از همین روی، تبصره ماده 31 آئـین نامـه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفـه هـای پزشـکی و وا…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: