• ابطال یا تغییر قضایی نجات دریایی

    شنبه 5 دی 1394 12:57
    یکی از نتایج اصل حامکیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولا در موارد استثنایی مصرح در قوانین حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هرمنظور از جمله تغییر یا ابطال قرار ندارد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد قراردادها الزاماً و همیشخ ثایت می مانند و به هیچ وجه تغییر نمی کنند. از جمله این موارد، در …
  • ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

    یکشنبه 9 اسفند 1394 11:18
    یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمیتواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولاً جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هر منظور ازجمله تغییر یا ابطال قرارداد ندارد؛ همچنان که ماده 219قانون مدنی میگوید: »عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملی…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: