• جایگاه حسن نیت در عقد وکالت

  دوشنبه 28 دی 1394 10:34
  عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد…
 • جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت

  دوشنبه 23 فروردین 1395 09:28
  عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد…
 • اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها

  چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 12:24
  شکی نیست که اعمال حقوقی مدیران دولتی محدود به اختیارات تفویض شده از مقامات مافوق آنهاست که به موجب قانون به آنها داده شده است.گاهی ممکن است مدیری خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به انعقاد قرارداد با شخص ثالثی کند.آنچه در بدو امر به نظر می رسد این است که بر طبق قاعده نمایندگی، چنین قراردادی غیرنافذ است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن اینکه از ارزش و اعتبار قانون چیزی نکاهیم، ثابت کنیم که بسیاری از قراردادهایی که خارج از حدود اختیارات مدیران دولتی منعقد می شود، نافذ و معتبر هستند.برای اثبات این امر…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: