• اذن ولی در ازدواج دختر باکره

  شنبه 16 مرداد 1395 10:19
  یکی از مسائل قابل توجهی که در زمینه حقوق وآزادیهای زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر وشریک زندگی است .گفته می شود ،کرامت وشخصیت زن،به عنوان یک موجود انسانی،همانند مرد اقتضاء می کند که در حق انتخاب زوج وهمسر،همانند مرد آزادی کامل داشته باشد ودر این راه اراده دیگری براوتحمیل نشود ،یعنی نه ناخواسته زوجی را بر اوتحمیل نمایند ،ونه اراده دیگری مانع تحقق انتخاب همسر برای اوبشود ،همان سان که برای مرد ،قانونا،این ترتیب وجود دارد.تبعیض وتفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن ومرد وجود داشت وتحمیل های…
 • تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز

  چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:58
  در مقاله حاضر در ابتدا برآن هستیم که با ادله نقلی و عقلی به اثبات حق ولایت قهری برای مادر بپردازیم و بعد از اثبات این حق ، در بحث بعدی، موضوع تقدم این حق را در فرض برخورد با حق ولایی جدّ پدری مـورد بررسی قرار دهیم.…
 • منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام

  دوشنبه 17 دی 1397 19:06
  برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه اسلامی، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در کتاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.از جمله نکات حائز اهمیت در این میان، توجه به عنایتی است که فقه اسلامی به ضرورت وجود دولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد؛ زیرا حتی فقهایی که در اصل ولایت فقیه تردید کرده یا در این مورد سکوت به خرج داده اند، در صدد تصویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام مبتنی بر امور حسبیه بوده اند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: