• قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

  دوشنبه 11 بهمن 1395 10:22
  وجود دین با حقوق حاکم بر عدم توانایی در پرداخت آن گره خورده است . همگام با گسترش سطح روابط مالی، معاملات اعتباری نیز افزایش پیدا کرده است. معاملات اعتباری یعنی وجود دینی که باید در سر موعد تأدیه شود. غالباً متعهد به پرداخت دین، به تعهد خویش عمل میکند، ولیکن همیشه تعهد در موعود آن به سرانجام نمی رسد. برخی دیون بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم توانایی مالی، پرداخت نمیشود . در این هنگام بحران مالی برای مدیون ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی – به وقوع می پیوندد و متعاقب آن تع…
 • نهاد توقف تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران

  شنبه 4 شهریور 1396 10:38
  اینکه آیــا توقــف تجدیدنظرخواهى ضمانت اجراى مناســبى بــراى الزام تجدیدنظرخواه به انجام دستورهاى دادگاه مىباشد؛ پیشینه ی مواد یاد شده در قانونآیین دادرسى مدنى مصوب 1318 و اصلاحات بعدى آن و همچنین جایگاه این مواد در قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــلاب در امور مدنى مصوب 1379 موضوع این نوشــتار است؛ همچنین با مقایســه ی این قوانین، دشواریهای ناشی از پیش بینی تأســیس توقف تجدیدنظرخواهى در نظام دادرسى مدنى ایران و سرانجام برخی راهکارهاى اصلاحی ارائه میشود.…
 • قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی

  شنبه 6 آبان 1396 14:13
  در زمان برخورد با یک عنصر ارتباط خارجی در یک رابطه حقوقی، برای تحلیل و بررسی صحت آن رابطه حقوقی، به ناچار باید به قانون حاکم بر آن توجه نمود. قاعده حل تعارض، تشخیص این امر، یعنی تعیین قانون حاکم را بر عهده دارد. به این شکل که بدون آنکه خود مستقیماً به پاسخ موضوع بپردازد، قواعد حاکم بر آن موضوع را مشخص می‌نماید و حل قضیه را به آن نظام حاکم ارجاع می‌کند. قواعد حل تعارض در مکان، در جایی مطرح می‌شود که رابطه حقوقی با توجه به وجود یک عنصر ارتباط در شمول و حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی…
 • بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

  شنبه 18 فروردین 1397 10:36
  جستار حاضر به بررسی بازگشت‌پذیری مقید وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می‌دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق‌دانان، بازگشت‌پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز از طریق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدتِ معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام مورد حمایت می‌باشند. مسئله مهم در تحقیق حاضر حکم‌شناسی موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحلیل …
 • بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی

  چهارشنبه 7 شهریور 1397 10:49
  مقاله حاضر در نظر دارد نمونه های  از وقفهایی را بیان کند که در آن نفعی مستقیم یا غیرمستقیم به واقف میرسد و با توجه به آرا و فتاوی فقها و دیدگاه قانون مدنی مشخص کند که آیا وقف مزبور میتواند صحیح باشد یا خیر؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: