• تعهد به فعل ثالث

  شنبه 15 اسفند 1394 09:34
  تعهد به فعل ثالث در معنای موسع خود عبارتست از تعهد «الف» (متعهد)در برابر«ب» (متعهد له )به اینکه «ج» (ثالث) عملی را اعم از مثبت یا منفی انجام خواهد داد به. عنوان مثال، به من شما وعده میدهم «ج» مبلغ معینی پول به شما پرداخت خواهد کرد و متعهد میشوم که«ج» را به  انجام این کاروادارم. این تعهد برای منجنبه شخصی دارد به این معنا که ثالث را، درصورتی که از قبل به موجب قانون یا قرارداد متعهد نبوده باشد، …
 • رهن مستعار

  دوشنبه 2 فروردین 1395 11:58
  برای ورود به بحث رهن مستعار ناچار باید مروری هرچند اجمالی به دو عقد عاریه و رهن داشت، زیرا اگرچه این دوعقد در طول هم قرار دارند ولی رهن مستعار هم مانند هر پدیده مرکب دیگری وقتی قابل تصور است که آخرین جزء آن وقوع پیدا کرده باشد.هم چنین دو عقد مذکور چون اجزای رهن مستعار را تشکیل می دهند ناچار باید ماهیت و ویژگی های آن ها نیز تاحد موثر در ترکیب و انعقاد رهن مستعار مدنظر قرار گیرد.اما قبل از پرداختن به عقود مذکور نگاهی به معنای لغوی دو لفظ رهن و مستعار یعنی الفاظ مستعمل در عبارت رهن مستعار نیز مناسب…
 • وثیقه حکمی

  دوشنبه 4 دی 1396 10:42
  گاه قانونگذار درصدد است تا از طلبکاران خاصی حمایت کند، برای همـین و بی آنکه توافقی میان طلبکار و بـدهکار انجـام بگیـرد، مـالی از امـوال بـدهکار را در وثیقـه طلـب طلبکار قرار می دهد.این گونه از وثیقه را می توان با عنوان وثیقه حکمی یـاد کـرد؛ در اثـر این وثیقه، طلبکار بر مورد وثیقه، حق تعقیب یافته و نیز در استیفای طلب خود از آن بر دیگر طلبکاران تقدم می یابد. با وجود آنکه می توان مصادیق متعددی از ایـن نهـاد حقوقی در فقه و نیز در حقوق موضوعه کنونی دید، قواعد عمـومی حـاکم بـر آن کمتـر تحلیل شده …
 • ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام

  شنبه 12 آبان 1397 13:50
  در پژوهش حاضر وثیقه موضوع ماده 114 تحت عنوان وثیقه اجباری توضیح داده شده است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: