• شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی

  سه شنبه 1 دی 1394 10:34
  یکی از موضوعاتی که در قانون اجرای احکام مدنی مورد نقد و محمل اظهار نظر قرار گرفته و هنوز راه حل و رویه ای واحد در اعمال آن پیدا نشده،قواعد مربوط به شکایت ثالث در مرحله اجرای رای است. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که شکایت ثالث تابع قواعد خاص آیین دادرسی مدنی پیرامون اعتراض شخص ثالث نبوده و تصویب مواد 146و147ق.ا.ا.م ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث بیشتر نوعی اشتراک لفظی است تا آیین دادرسی مشترک.بنابراین در این مقاله ابتدا در جهت شناخت مفهوم شکایت شخص ثالث در اجرای رای تلاش می کنیم و سپس با توجه به …
 • نسب طفل متولد از رحم جایگزین

  شنبه 12 دی 1394 10:25
  در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. مسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد از رحم جایگزین از افعالی است که از این قاعده مستثنی نیست؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. بحث مطرح شده در این مقاله ناظر بر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین است، لذا ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می…
 • بررسی نسب و ارث کودکان متولد از اجاره رحم

  شنبه 3 بهمن 1394 10:07
  با توجه به افزایش ناباروری در بین زوجین اخیراً روش های متعددی برای درمان آن ابداع شده است از جمله این روش های نوین، استفاده از رحم اجاره ای یا رحم جایگزین است. در این روش علاوه بر زوج نابارور، زنی که جنین را در رحم خود پرورش می دهد تا پس از تولد آن را در اختیار زوج نابارور قرار دهد نیز، نقش و اهمیت ویژه ای دارد. از این روش در شرایطی که زوجه فاقد توانایی لازم برای حمل و پرورش جنین در رحم خود باشد، استفاده می شود. تلقیح مصنوعی و به تبع آن رحم اجاره ای یکی از مسائل نو پیداست که پیشرفت و شکوفایی دان…
 • مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد و تأثیر آن بر قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

  دوشنبه 5 بهمن 1394 10:28
  در قانون مدنی کلمه «اشتباه» و مشتقات آن 9 بار در 8 ماده به کار رفته است. اشتباه در قراردادها به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی ایران مطرح شده است و در دو ماده بعد ، به ترتیب قاعده عمومی مربوط به اشتباه ، در خود موضوع معامله و اشتباه درشخص طرف قرارداد بیان شده است. این مقررات که اقتباسی است از مواد 1109 و 1110 قانون مدنی فرانسه، به دلیل تفاوتهای بین نظام حقوقی فرانسه و حقوق اسلامی، به طوری مبهم و اختلاف برانگیز طراحی شده است. ابتنای قانون مدنی بر مش…
 • سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی

  سه شنبه 13 بهمن 1394 10:42
  اصطلاح سوءاستفاده از حق، کنایه از ایـن حقیقـت بـوده کـه در پـس پـرده عبـارات قـانون، روحی نهفته است که باید همه آثار قانون با توجه به آن بررسـی شـود . ایـن روح را اصـول کلـی حقوق، ندای اخلاق و اهداف اقتصادی و اجتماعی ایجاد حق، نامگذاری کرده انـد.اشـخاص دراجرای حقوقی که متون قوانین بـه آنـان داده اسـت، آزادی کامـل ندارنـد و نمـی تواننـد اهـداف شیطانی و ضد اجتماعی خود را در پناه حق، مباح جلوه کنند. به بیان دیگر همانگونه که حـدود خارجی حق را قوانین معین میکنند، حدود داخلی و شیوه اجرای آن را نیز اصو…
 • بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی

  یکشنبه 25 بهمن 1394 07:59
  امروزه با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نوین در عرصه علوم تجربی،مسائل پیچیده فقهی و حقوقی پدید می آیند که هر سیستم حقوقی ناگزیر بایستی برای این قبیلاز مشکلات راه حلهای مناسب ارائه دهد. تلقیح مصنوعی یکی از پدیدههای نوینی است کهبا شکوفایی دانش پزشکی، پا به عرصه هستی نهاده و موجب ظهور مسائل جدید فقهی وحقوقی گردیده است.تلقیح مصنوعی یکی از راه هایی است که با کمک آن زوجین نابارور از نعمت داشتن فرزندبرخوردار می شوند. منظور از تلقیح مصنوعی، آبستنی زن با وسائل مصنوعی از طرق علمی(علمپزشکی) و بدون…
 • تأثیر خویشاوندی در جرم زنا

  سه شنبه 4 اسفند 1394 10:09
  روابط جنسی نامشروع و خارج از دو قالب عقد و ملک بین زن و مرد(زنا)در شریعت مقدس اسلام به شدت نهی شده و تحریم آن جزء ضروریات دین است.در قرآن کریم آمده است که زن و مرد زناکار هریک را صد تازیانه بزنید.زنا دارای قبح بسیار شدید است و در قرآن کریم از آن به فحشا نام برده شده است.این عمل هنگامی که بین افراد نزدیک خانواده و زنان و مردانی که اصطلاحاً محرم نامیده می شوند واقع شود از قبح اجتماعی بسیار شدید برخوردار بوده و آثار و نتایج غیر قابل اقماض در پی دارد به همین جهت در شرع مقدس و نیز در قوانین موضوعه ای…
 • اختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران

  سه شنبه 18 اسفند 1394 09:59
  صلاحیت در لغت به معنای شایستگی، دخوری، سزاواری و اهلیت است.از لحاظ حقوقی در قانون آیین دادرسی داگاهها ی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعریفی از صلاحیت به چشم نمی خورد اما می توان گفت که صلاحیت تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی، شکایات به حکم قانون دارا می باشند.مواد 26 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی درباره اختلاف در صلاحیت است. اختلاف در صلاحیت وقتی محقق می شود که مراجع قضاوتی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت، مرجع دیگر را حسب مورد صالح یا نا صالح بداند به عبارت دیگر، اخ…
 • مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا)

  یکشنبه 21 شهریور 1395 09:45
  اگرچه دادگاهها به طور سنتی، دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر اتکایی را رد کرده اند، طرفداران حق رجوع به دلایلی بر امکان اقامه دعوای مستقیم تأکید دارند.مسئله حق رجوع بیمه گذار به بیمه گر اتکایی به ویژه در فرض ورشکستگی بیمه گر مستقیم اهمیت پیدا میکند. ازسویی، بیمه گذار نمیتواند خسارات خود را به طور کامل از بیمه گر مستقیم دریافت کند و ازدیگرسو، بیمه گر مستقیم نیز تا پیش از جبران خسارت بیمه گذار حق رجوع به بیمه گر اتکایی را ندارد، زیرا خسارتی به او وارد نشده است. در این وضعیت، انصاف حکم میکند که بیمه گذ…
 • شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی

  سه شنبه 6 مهر 1395 09:55
  مقاله حااضر بر این فرض استوار است که شکایت ثالث تابع قواعد خاص آیین دادرسی مدنی پیرامون اعتراض شخص ثالث نبوده و تصویب مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث بیشتر نتیجه توعی اشتراک لفظی است تا آیین دادرسی مشترک.با عنایت به اینکه در مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م به دو شیوه اعتراض با توجه به دلیل مستند ادعا اشاره شده که یکی اظهار حق ثالث و دیگری شکایت شخص ثالث است.به دلیل فقدان جنبه ترافعی در اظهار حق شخص ثالث و عدم اختلاف نظر جدی در این باره، صرفاً به بررسی مختص قواعد و اصول حاکم بر شکایت شخص …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: