• دفاع مشروع در برابر مأموران دولت

  یکشنبه 3 آبان 1394 11:48
  فصل اول : بررسی مفاهیم کاربردیبرای شروع بحث دفاع در برابر مأموران دولت، ابتدا لازم است برخی مفاهیم کاربردی این مطلب که طی فصل دوم مکرر خواهد آمد مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه واژه هایی مانند دفاع مشروع و مأمور دولت مورد بررسی قرار می گیرند.                               مبحث اول : دفاع مشروعهمواره انسان، دفاع در مقابل عملی که غیرمشروع بوده را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان به هنگام خطر، مقابله به…
 • مشروعیت جهت در ایقاعات

  یکشنبه 22 آذر 1394 11:02
  قانونگذار در بند چهار مادۀ190ق. م مشروعیت جهت را از شرایط صحت معامله دانسته و در ماده 217 ق.م نیز بیان داشته است  جهت نامشروع تحت چه شرطی باعث بطلان معامله میگردد. قانونگذار ایران، در مورد جهت معامله از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته است، لیکن نمیتوان گفت که در این زمینه کاملا از حقوق فرانسه پیروی کرده؛ زیرا در مواد 1132 ،1132 ،1131 ،1108 مدنی فرانسه تنها به جهت یا سبب تعهد اشاره شده )نوری، 1380: 10-18( و همان طور که در تعریف جهت معامله توضیح داده خواهد شد…
 • رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس

  دوشنبه 14 دی 1394 10:25
  تحلیل و بررسی قوانین میتواند از جنبه های مختلف صورت گیرد. از مهمترین این جنبـه هـا میتواند تحلیل نقاط قوت و ضعف آن قوانین، از جهت شکلی و یا محتوایی و ماهیتی باشـد. از آنجا که مهمترین هدف در تدوین قوانین، انتقال مراد مقنن به مخاطبان خود مـی باشـد، امروزه رعایت نکات و فنون شکلی قانونگذاری، اهمیت کمتری نسبت به کیفیـت محتـوایی آن ندارد. با این وجود، در این مقاله تحلیل مقررات ناظر بر قصاص نفس در قـانون مجـازات اسلامی جدید، محدود بر تحلیل محتوایی آن شده است. علاوه بر این تحلیل…
 • بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

  سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 09:42
  رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تأمین خواهد کرد، اما در مواردی رقبای تجاری ممکن است با توسل به روش های غیرمنصفانه و یا نقض قواعد حقوق رقابت به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد کنند که در این صورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشرع مطرح می شود.   در نظام های حقوقی از دیرباز برای رقابت غیرمنصفانه و متقلبانه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر شده است؛ اما اخیرا با گسترش و رشد حقوق رقابت این پرسش مطرح شده است که آیا این تنها نقض قواعد مرسوم مسئولیت مدنی بین رقبای تجاری است که ت…
 • اضطرار و دفاع مشروع

  چهارشنبه 13 مرداد 1395 11:42
  جرم همان طور که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است عبارت است از: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است» در نتیجه جرم که منشأ مسئولیت برای مجرم است توسط قانون گذار به وجود می آید و هر گاه توسط قانون گذار این مسئولیت از رفتار انسان برداشته شود به این معنی است که آن رفتار مجاز است و مانند این است که هیچ جرمی رخ نداده است. گاه قانون گذار در شرایطی که دقیقاً آن را ذکر کرده است ارتکاب رفتاری را که جرم است را جرم نمی داند یعنی وصف جرم بودن را از …
 • وضعیت تغییر جنسیت

  یکشنبه 16 آبان 1395 10:47
  امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع، مقررات و قوانین خاصی وضع شده است ولی در حقوق ایران در این باره تاکنون مقررات خاصی وضع نشده است.در نتیجه، با توجه به اهمیت موضوع و خلا قانونی موجود، در این مقاله وضعیت تغییر جنسیت بر طبق قواعد و اصول کلی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.…
 • منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام

  دوشنبه 17 دی 1397 19:06
  برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه اسلامی، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در کتاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.از جمله نکات حائز اهمیت در این میان، توجه به عنایتی است که فقه اسلامی به ضرورت وجود دولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد؛ زیرا حتی فقهایی که در اصل ولایت فقیه تردید کرده یا در این مورد سکوت به خرج داده اند، در صدد تصویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام مبتنی بر امور حسبیه بوده اند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: