• تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

    دوشنبه 14 دی 1394 10:11
    فرایند کیفری دارای مراحل مختلفی است. امـا در میـان تمـامی ایـن مراحـل، مرحلـه تحقیقات پلیسی- که در جرایم مشهود، قبل از دستور قضایی و حداکثر ظـرف 24 سـاعت و در جرایم غیر مشهود با دستور قضایی توسط ضابطان دادگستری انجام می شود - حساسیت ویژه ای دارد. زیرا معمولا نخستین مداخله رسمی در قبال متهمان در ایـن مرحلـه و توسـط ضابطان دادگستری صورت می گیرد. و به همین علت، تضییع حقوق متهمان در این مرحلـه می تواند آثار زیانبارتری را نسبت به سایر مراحل به دنبال داشته باشد. چرا که ممکن اسـت&nb…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: