• نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

  دوشنبه 24 آبان 1395 10:02
  گاه اراده در انجام یک عمل آیین دادرسی به جهتی از جهات مربوط به اهلیت و سمت نقص دارد و گاه این اراده کامل است، ولی بروز و تسجیل آن بر روی یک سند در دادرسی ناقص است. برای نمونه هنگامی که خواهان یا خوانده اهلیت ندارند یا شخصی که به نمایندگی اقدام نموده سمت یا اختیار ندارد در باطل بودن اعمال و اقدامات او نمیتوان تردید کرد و هنگامی که اراده واجد نقصی نیست و فقط بروز آن با رعایت قانون انجام نشده، باز ممکن است از ضمانت اجرای بطلان دفاع کرد، ولی آیا اهمیت امور ماهوی ناظر به اراد…
 • تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی

  شنبه 20 آبان 1396 14:52
  به صورت سنتی حقوق عمومی از خصوصی مستقل تلقی شده و حقوق بنیادین بشری بر روابط مابین دولت و اشخاص حاکم بوده است و بحث از تأثیر حقوق بنیادین در روابط خصوصی مطرح نشده است. لیکن به مرور زمان با ظهور روابط نابرابر مابین اشخاص خصوصی بحث از نفوذ حقوق بنیادین در حقوق قراردادها یکی از موضوعات مطرح در ادبیات دانشگاهی شده است. در روابط قراردادی مهم‌ترین مستند اشخاص برای تنظیم روابط، اصل آزادی قراردادیاست. لیکن در مواردی ممکن است توسل به این اصل در تضاد با حقوق بنیادین شخص قرار گیرد که معمولاً در قوانین…
 • ایرادها و دفاع ماهوی

  شنبه 15 اردیبهشت 1397 16:23
  مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیم­ بندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرح ­شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب می ­نمایند، ولی تأمل بیشتر نشان می­دهد که نمی ­توان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود.که در ادامه مقاله بررسی می شود.…
 • آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

  شنبه 14 مهر 1397 11:22
  مطالب پژوهش حاضر در دو مبحث جداگانه بررسی شده است، در مبحث نخست، به آسیب شناسی مواد 159،473،495،4996 از نظر ساختار قانون نویسی سخن گفته می شود.زیرا از این نظر، ایرادهای گوناگونی به مواد یاد شده وارد به نظر می رسد، که ضروری است در مبحث اول بررسی شوند.در مبحث دوم، مواد یاد شده از منظر ماهوی و فنی مطالعه می شود، زیرا از این نظر نیز، مواد 159،473،459،496 ایرادهای گوناگونی دارند که تحلیل آسیب شناسانه آن ها ضروری به نظر می رسد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: