• نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا

    چهارشنبه 9 دی 1394 10:53
    ارزش الفاظ در تحقق نکاح تا چه اندازه است و آیا فعل، می تواند جانشین صیغه و لفظ در عقد نکاح باشد؟ آیا به کار نبردن لفظ در عقد نکاح، مساوی با زناست؟ در زمینه پاسخگویی به این سؤالات، پژوهشهایی انجام شده است (رک. هدایت نیا، 1387، صص196-234؛ سیدی بنابی، 1390، صص87-113و حسینی ادیانی، 1382، صص103-129) لیکن ادله خاص صحت و فساد نکاح معاطاتی از منظر فقیهان و در نگاه عرف و نیز رابطه نکاح معاطاتی با زنا که در حقوق جزا کاربرد دارد، به دقت بررسی نشده است. از طرفی تاکنون سیر و تطو…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: