• ویژگی‌های قواعد شکلی (آیین دادرسی مدنی)

    شنبه 3 شهریور 1397 10:46
    دسته بندی قواعد به شکلی و ماهوی از مسائل مهم فلسفه حقوق است. بی تردید این دسته بندی آثاری دارد و مبنایی برای اینتقسیم بندی وجود دارد. در همین زمینه مسئله چگونگی ارتباط این دو نوع قواعد نیز مسئله مهمی است. اینکه آیا قواعد شکلی در خود ارزشهای ذاتی دارند یا نه؟ تفوق کدامیک از این قواعد بر دیگری درست است، و اهمیت کدام بیشتر است، چه آثاری بر این تقسیم بندی بار می شود و در توزیع عدالت و نظم سهم قواعد شکلی تا چه حد است؟این مقاله سعی دارد با نگاهی عمیق تر این رویه ظاهری را بشکافد و با نگاهی ژرف تر این خ…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: