• سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢

  سه شنبه 15 دی 1394 10:28
  اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره کلی را میتوان از یکدیگر متمایز کرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فـرض میشدند و از این رو دارای حقوق و تکالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تـدریج و بـا افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجـود و شخصـیت آنـان، ایـن رویکـرد تغییـر کـرد. یافته های علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و جـرمشناسـی، تفـاوتهـای چشـمگیرکودکان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشکار کرد و قانونگذارا…
 • اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

  سه شنبه 29 دی 1394 12:14
  کشورها صلاحیت خود برای اعمال قوانین کیفری و محاکمه مجرمین را بر مبـانی مختلفـیاستوار کرده اند. مهمترین مبنا برای اعمال صلاحیت، صلاحیت سـرزمینی اسـت ( ,Cassese 2008: 336; Shaw, 1994: 401). به این معنا که کشورهای مختلف در صورت وقوع جرم یـا حتی در صورت وقوع قسمتی از جرم در قلمرو حاکمیت خود، دادگـاههـای کیفـری خـود را صالح به رسیدگی آن میدانند. در حقوق کیفری ایران نیز مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص تصریح به اصل صلاحیت سرزمینی دارد. اصل دیگر، صلاحیت مبتنی بر …
 • قصاص نفس

  یکشنبه 20 تیر 1395 09:10
  قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده است که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان، هم جرم و گناه بوده است.(سوره مائده آیات 27 و 32) بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسان ها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفا…
 • سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون/ تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی

  دوشنبه 8 شهریور 1395 09:46
  اسلام هرچند اصل قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص را با شرایطی پذیرفته است، همواره به عفو و گذشت نیز توصیه کرده است و با پاداش و وعدۀ اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر از قصاص شمرده است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام در واکنش به این جرایم، به دو اصل مهم «عدالت» و «رحمت» توجه کرده است. بنابراین می‌توان گفت به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم است، موضوع سقوط قصاص، در مواردی که به رغم ثبوت قصاص موجب زایل شدن مجازات قصاص است، نیازمند بررسی و …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: