• بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  شنبه 10 بهمن 1394 11:13
  در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، بـه عنـوان ضـمانت اجراهـای جـرایم علیـه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعاً تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل میشوند و اصطلاحاً تحت عنوان حدود تعبیر میگردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال میشود. قانونگذار کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سمت جایگزینی مجازاتهای شرعی مزبور به جای مجازاتهای عرفی مندرج در قانون مجازات عمومی سـابق حرکـت نمـود، کـه حاصل چنین گرایشی در تقسیم بندی مجازاتها به انواع چهارگانه حـدود،…
 • مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

  چهارشنبه 25 فروردین 1395 12:17
  مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که در کشورهای مختلف مورد بحث واقع و آراء مهمی راجع به آن صادر شده است. در کشور ما، قبل از تصویب قانون دیات به سال ،1361مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولاً مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود. لیکن در قانون دیات 1361و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1370چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار…
 • بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن

  دوشنبه 20 آذر 1396 14:23
  در این مقاله نیز همه جرائمی که در کتب روایی و فقهی در باب حدود مطرح شده است، به غیر از جرائمی که مقنن به صراحت به حدی بودن آنها اشارهکرده است، بررسی می شوند تا فارغ از احکام تفصیلی هر جرمی به عنوان اولین شرط ماده 220 ق.م.احدی بودن یا نبودن آن روشن شود. پس منظور ما از حدود غیرموضوعه حدودی است که درقانون مجازات تصریح نشده و ماده 220 صرفا قضات را به منابع فقهی ارجاع داده است که این به معنای وضع اصطلاحی نیست .…
 • آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

  شنبه 14 مهر 1397 11:22
  مطالب پژوهش حاضر در دو مبحث جداگانه بررسی شده است، در مبحث نخست، به آسیب شناسی مواد 159،473،495،4996 از نظر ساختار قانون نویسی سخن گفته می شود.زیرا از این نظر، ایرادهای گوناگونی به مواد یاد شده وارد به نظر می رسد، که ضروری است در مبحث اول بررسی شوند.در مبحث دوم، مواد یاد شده از منظر ماهوی و فنی مطالعه می شود، زیرا از این نظر نیز، مواد 159،473،459،496 ایرادهای گوناگونی دارند که تحلیل آسیب شناسانه آن ها ضروری به نظر می رسد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: