• قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی

  شنبه 28 فروردین 1395 11:39
  امروزه در بزخی کشورها، احکام و مقررات مربوط به تعارض،قوانین را به صورت قانونی جداگانه در آورده و قواعد حل تعارض مربوط به هریک از دسته های ارتباط را به روشنی و با صراحت زیادی تدوین کرده اند.به صورتی که هیچ گونه مجالی برای اجتهاد و تفسیرهای گوناگون در خصوص دعاوی بین المللی باقی نمی ماند.از جمله اقسام مسئولیت مدنی، خسارت های زیست محیطی است که شاید بتوان گفت از لحاظ ارزش مالی، بیشترین حجم از دعاوی مسئولیت مدنی را به خود اختصاص دهد. در این مقاله نخست به طور مختصر به سیر تکامل نگاه حقوقی به مسئولیت م…
 • ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

  شنبه 23 بهمن 1395 09:49
  پژوهش حاضر در پی بررسـی قـانون حـاکم بـر تعهـدات اسـناد تجـاری اسـت و از آنجایی که طبق یک نظریه معتبر در سیستمهای حقوقی متفاوت، سفته از حیـث سـاختار حقـوقی شباهت زیادی با برات دارد و به عبارتی نوعی از آن میتواند تلقی گردد؛ سفته در حقیقـت براتـی است که در آن محیل همزمان نقش محال علیه را نیـز ایفـا مـی کنـد و بـه اصـطلاح تحـت عنـوان متعهد سفته شناخته میشود. در ضمن، هر دو سند با توجه به ویژگیهـای خـود کـاربرد مشـابهی در امور تجاری دارند؛ بنابراین منطقی است که رژیـم حقـوقی یکنـوا…
 • تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

  شنبه 6 خرداد 1396 14:14
  موضوع این مقاله بررسی این موضوع است که، امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل، تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته می شود.…
 • اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم

  چهارشنبه 10 خرداد 1396 10:04
  یکی از مسائل اساسی در پرونده های حقوقی و به خصوص موضوعات حقوقی بین المللی، تعیین قانون حاکم است. این موضوع اهمیت بسیار زیادی در تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظامهای مختلف حقوقی در این زمینه بی پاسخ مانده، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. وجود دارد که از آن میتوان به نظریه 1 در بحث تعارض قوانین، نظریه ای به نام دپساژ "تقطیع" ترجمه و تعبیر نمود. براساس نظریه دپساژ میتوان یک موضوع واحد حقوقی را به اجزای متفاوتی تقسیم و قوانین مختلفی…
 • تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى

  شنبه 15 مهر 1396 12:07
  سیر این مقاله بدین ترتیب است که برای پیـدا کـردن راه حـل در تعیـین قـانون حـاکم در خصوص نقض کپی رایت در محیط اینترنتی ابتدا باید به سراغ قـوانین خـاص تـدوین شـده در زمینه مالکیت فکری رفت و با اثبات اینکه قـوانین خـاص در ایـن زمینـه در محـیط اینترنتـی جوابگو نیستند، از قوانین خاص به سمت قوانین عام تر یعنی قواعد کلی کنوانسیون ها رفـت و پس از نتیجه نگرفتن از کنوانسیون ها به قواعد کلی و نظریه های مطرح در بین الملل خـصوصی مراجعه کرد تا راه حل مطلوب حاصل شود. …
 • چالش‌های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی

  شنبه 23 تیر 1397 15:08
  در مقاله حاضر روش تحقیق این است که از طریق تحلیل استقرایی در قوانین حاکم بر صلاحیت، دو عامل ذهنی و عینی به عنوان مبانی مشترک قواعد تعیین صلاحیت و تعیین قانون حاکم مفروض گردیده و قابلیت انطباق این دو مبنا بر فضای مجازی از حیث کارکرد از طریق پاسخ به پرسش های ذیل ارزیابی می گردد.آیا عامل ذهنی تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح می تواند از طریق ارتباطات الکترونیکی محقق گردد و به عنوان مبنای صلاحیت در فضای مجازی اعمال شود و در صورت عدم وجود عامل ذهنی، آیا عوامل عینی ارتباطی مبتنی بر مکان در انطباق بر تعه…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: