• نگاهی به مبانی فقهی حریم رودخانه ها

  سه شنبه 17 آذر 1394 11:02
  توجه به آبها و بحران های  زیست محیطی مرتبط با آن یکی از مسائل مهم حال حاضر بشمار می آید ؛ که توجه و مشارکت همگان را به این مسئله طلب می نماید. اگرچه   تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط با این موضوع  نشاندهنده ی توجه در این رابطه است اما  نتوانسته اند در حل این معضل راهگشا باشند.  با توجه به اینکه   قواعد و احکام فقهی منبعث از شریعت بوده و حیطه مسئولیت شخص  در دنیا و عقبی را ترسیم می نمایند می توانند نقش سازنده ای را ایفا نمایند.  رودها بسان شاهراه حیاتی ز…
 • بررسی علم قاضی در فقه و قانون

  یکشنبه 22 آذر 1394 12:58
  موضوع استناد قاضی به علم خویش، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا از دیرزمان میان فقهای ما مورد بحث و در محافل علمی فقهی _ حوزوی مطرح بوده است. شماری از فقها بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله و حق الناس می تواند به عمل خویش عمل کند.از نظر حقوقی سه شیوه دادرسی در جهان مرسوم است: شیوه قانونی، شیوه تفتیشی و شیوه مختلط. در اولی قاضی، بی طرف و نقش سلبی را دارد در دومی قاضی، بی طرف ولیکن نقش ایجابی دارد و در شیوه سوم دادرسی مختلط بنای آیین دادرسی است.   قانون باید میان دو اعتبار…
 • تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا (شروط ضمن عقد)

  دوشنبه 23 آذر 1394 14:27
  نکاح ایجاد علقه ی زوجیت بین زن ومردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک دارند. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده ی خویش با توافق یکدیگر آن را به وجود می آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه ی تشریفاتی به عقدنکاح داده است.بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان (طلاق) از حقوق زوج…
 • نگاهی به "قاعده اقدام" از منظر فقه و قانون

  چهارشنبه 25 آذر 1394 11:04
  معنای قاعده «اقدام» این است که اگر کسی با علم و قصد و رضایت، ضرر یا ضمانی را بپذیرد یا آنکه وارد تعهدی شود که مسئولیت آور است، هیچ کس ضامن او نخواهد بود. محکم ترین دلیل قاعده «اقدام» ادلّّه عقلی است. برخی « اقدام » را قاعده نمی دانند بلکه آن را " نظریه عام فقهی " دانسته اند. این قاعده ، از طریق متزلزل ساختن مبانی ضمان همچون احترام مال مسلمان، و قاعده لا ضرر، موجب انتفاء رابطه سببیت میان فعل زیانبار و خسارت وارده می شود، و به همین دلیل است که با توجه به این قاع…
 • تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان

  شنبه 12 دی 1394 10:38
  نظام های حقوقی قواهدی را بر روابط حقوقی اشخاص حاکم کرده اند تا بتوانند صحت وقوع روابط را تضمین کنند و بر رعایت نکردن قواعد نیز آثاری را ایجاد نمایند. اما نوع تضمین صحت روابط حقوقی ممکن است از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت بوده، دارای شدت و ضعف باشد. یکی از ضمانت اجراهای تخلف از شرایط صحت انعقاد و اعتبار عقودف بطلان است. برخی علاوه بر بطلان نسبی یا قابل ابطال را پذیرفته اند. که به این ترتیب به نوعی مراتبی را برای بطلان قائل شده اند. برخی از مذاهب اسلامی، ضمانت اجراهای دیگری را باعنوان «فس…
 • اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی

  سه شنبه 18 خرداد 1395 10:31
  از دیرباز اصل صحت به عنوان یک قاعده فقهی– حقوقی به صورت ابزاری برای صحیح انگاشتن قراردادها در نظام حقوق سنتی پذیرفته شده است. همین رویکرد در دیگر نظامهای حقوقی و به ویژه در نظام حقوقی بازرگانی فراملی جایگاه ویژه ای دارد. پس در آغاز به بررسی اصل صحت در نظام حقوقی سنتی و سپس به تحلیل آن در نظام بازرگانی فراملی میپردازیم.…
 • استصحاب و اصاله اللزوم

  یکشنبه 13 تیر 1395 09:55
  مقاله حاضر مطالب خود را طی دو فصل دنبال می کند.فصل اول به بررسی ماهیت عقد و اقسام عقد اختصاص دارد و فصل دوم به استصحاب کلی و اقسام آن اختصاص دارد، تا معلوم شود کدام قسم از اقسام استصحاب صفت لزوم را برای عقد اثبات می کند.…
 • بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج

  شنبه 6 شهریور 1395 10:21
  وعـده، بـه معنـای اخبـار از انجـام دادن فعلـی در آینـده دانسـته شـده اسـت (تجلیـل تبریزى 1421 ،صـص423-424؛ عبـد الرحمـان، بیتـا، ص487-488 .)هرچنـد تعبیـر «عهـد» نیـز بـرای آن بـه کار رفتـه اسـت (عبـد الرحمـان، بیتـا، ص487-488 )بـه رغـم اخبـار فـراوان کـه ظاهـر آنهـا وجـوب عمـل بـه وعـده و حرمـت تخلـف از آن اسـت. نظـر مشـهور میـان فقیهـان اسـتحباب عمـل بـه وعـده اسـت( 1413الـف، صـص127 و 285؛ 1413ب، ص516 )و آنگونـه کـه برخـی از فقیهـان نیـز بیـان نموده انـد، سـیره متشـرعه بـر عـدم…
 • تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس)

  سه شنبه 13 مهر 1395 09:52
  در عقد بیع فروشنده موظف به تسلیم کالایی است که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت مطابق با قرارداد باشد. گاهی اوقات کالای تسلیمی ممکـن اسـت کـم تـر یـا بـیش تـر از میـزان قراردادی باشد. از این رو ، این سؤال مطرح میگردد که طرفین عقد بیع از چه حـق یـا حقـوقی برخوردار هستند . آیا هر یک از آنها میتوانند معامله را فسخ کنند و یـا چنـین اختیـاری وجـود ندارد و فروشنده فقط میتواند مقدار مازاد یا معادل قیمت آن را از خریدار مطالبه کند؟ از آنجـا که تسلیم مبیع به میزان بیشتر از مقدار قراردادی در زندگی روزمره ب…
 • احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین

  یکشنبه 25 مهر 1395 10:08
  علم ژنتیک بدون اغراق از داغترین اخبار این دوران بوده و دسـت آوردهـای بحـث انگیـز و جالبی را به طور وسیع در جامعه جهانی کنونی ایجاد کرده است، این علم با پیشرفتهای جدید خود توانسته است کمک شایان توجهی به تولید نسل انسان بنماید و به وسیله نوآوریهای خود کمک شایسته ای را به افراد نیازمند در این زمینه کرده است. یکی از این نوآوریها کـه توانسـت بسیاری از نواقص و عیوب زن و مرد را در تولید نسل جبران کنـد، عملـی اسـت بـه نـام تلقـیح مصنوعی، این عمل در ابتدا به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات اهلی به ک…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: