• بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب

    شنبه 19 دی 1394 10:13
    تقسیم جرایم بر اساس عنصر مادی، یکی از گونه های رایج طبقه بندی جرایم اسـت. ترکیـب عنصـر مادی جرم از یک یا چند نوع از رفتار فیزیکی، گونه ای از تقسیم بندی ها را بوجود آورده که تفکیـک جرم ساده از جرم مرکب زاییده آن است. اغلب جرایمی که میشناسیم از نوع جرایم سـاده اسـت و برای جرایم مرکب باید به دنبال مصادیق گشت، اما نمی توان مصادیق چندانی بـرای جـرم مرکـب پیدا کرد. تقریباً در تمامی کتابهای حقوق جزای عمومی تنها مصداقی که برای ایـن مفهـوم آورده میشود جرم کلاهبرداری است (لوترمی؛ …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: