• مبانی جرم ‏انگاری ارسال پیام‌های الکترونیکی ناخواسته

  یکشنبه 27 اسفند 1396 10:40
  در ایـن نوشتار با نگاه تطبیقی ابتدا به صورت اجمالی به ارائه تعریف از پیامهای ناخواسته و بیان شیوههـای رویارویی با ارسال این پیامها پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به محدودیتهایی که برای مقابله با این پدیده در روشهای فنی و الزامات کنشی وجـود دارد ، ضـمن تأکیـد بـر جـرم انگـاری ارسـال پیامهای ناخواسته، مبانی رویارویی کیفری آن بیان می شود.…
 • گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی

  یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 12:02
  این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی در درجه اول به دنبال تبیین مفهوم حریم خصوصی و فضای سایبر و ارتباطات و چالش های این دو مفهوم باید رفت. پس از روشن شدن این مطلب باید بسترها و چالش هایی که حریم خصوصی در فضای مجازی با آن روبرو شده است را مورد واکاوی قرار داده و با ارائه راهکارهایی قلمرو و گستره  این حق را در فضای سایبر طراحی نمود.…
 • چالش‌های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی

  شنبه 23 تیر 1397 15:08
  در مقاله حاضر روش تحقیق این است که از طریق تحلیل استقرایی در قوانین حاکم بر صلاحیت، دو عامل ذهنی و عینی به عنوان مبانی مشترک قواعد تعیین صلاحیت و تعیین قانون حاکم مفروض گردیده و قابلیت انطباق این دو مبنا بر فضای مجازی از حیث کارکرد از طریق پاسخ به پرسش های ذیل ارزیابی می گردد.آیا عامل ذهنی تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح می تواند از طریق ارتباطات الکترونیکی محقق گردد و به عنوان مبنای صلاحیت در فضای مجازی اعمال شود و در صورت عدم وجود عامل ذهنی، آیا عوامل عینی ارتباطی مبتنی بر مکان در انطباق بر تعه…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: