• تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان

    شنبه 12 دی 1394 10:38
    نظام های حقوقی قواهدی را بر روابط حقوقی اشخاص حاکم کرده اند تا بتوانند صحت وقوع روابط را تضمین کنند و بر رعایت نکردن قواعد نیز آثاری را ایجاد نمایند. اما نوع تضمین صحت روابط حقوقی ممکن است از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت بوده، دارای شدت و ضعف باشد. یکی از ضمانت اجراهای تخلف از شرایط صحت انعقاد و اعتبار عقودف بطلان است. برخی علاوه بر بطلان نسبی یا قابل ابطال را پذیرفته اند. که به این ترتیب به نوعی مراتبی را برای بطلان قائل شده اند. برخی از مذاهب اسلامی، ضمانت اجراهای دیگری را باعنوان «فس…
  • بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ

    دوشنبه 1 آذر 1395 12:30
    ارث حق رد و اجازه، در معاملات غیر نافذ از جمله احکام میباشد، یعنی اینکه اجـازه و رد هم از نظر فقها و هم حقوقدانان حکم محسوب میگردد. در نتیجـه بـا توجـه بـه عـدم بـه ارث رسیدن و انتقال احکام، رد و اجازه به طور مستقل قابلیت به ارث رسیدن را ندارد. ولی مـاده 253 قانون مدنی، ارث رد و اجازه را مورد پذیرش خود قرار داده است. بـا بررسـی نظریـات و آثـار فقها و حقوقدانان میتوان به این امر پی برد که رد و اجازه، قابلیت توارث به صورت مستقل را ندارد و منظور ماده 253 قانون مدنی، اعمال این حق بعد از مالک شدن از …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: