• غرر و کاربرد آن در قراردادها

  دوشنبه 19 بهمن 1394 10:24
  یکی از قواعدی که در فقه ذیل شرایط عوضین در عقود معاوضی (شهید اول، 1400ق، ص62؛ یزدی، ج1410 ،1ق، ص61؛ سنهوری، ج1998 ،2م، ص45)، به خصوص عقد بیع، درباره آن بحث میشود، قاعده نفی غرر است. در قانون مدنی نیز این قاعده کاربرد دارد و برخی از مواد آن مانند بند 3 ماده 190 و ماده 216 براساس این قاعده تنظیم شده اند؛ هرچند که به صراحت به آن اشاره ای نشده است. حقوقدانان نیز بر حسب مورد و بیشتر در مبحث شرایط اساسی صحت معامله، این قاعده را بررسی کرده اند (کاتوزیان، ج1392 ،2، ص182-212؛ شهیدی، ج1388 ،1، ص288-310؛ ص…
 • تعهد تخییری

  دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 10:38
  هنگام بحث از تعهد تخییری، مسائلی همچون ماهیت چنین تعهدی، اقسام و مصادیق آن در حقوق ایران، اعتبار این دسته از تعهدات با توجه به لزوم معین بودن موضوع معامله مطرح می شود که باید بررسی و تجزیه و تحلیل گردد. در این مقاله تلاش بر آن بوده است تا شناختی اجمالی از مفهوم، اقسام و اعتبار تعهد تخییری در حقوق ایران و قواعد حاکم بر این تعهدات ارائه شود.…
 • بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

  دوشنبه 21 تیر 1395 08:45
  هرچند امروزه سفارش و ساخت کالا موضوعی متداول و معمول است ولی به همان میزان از نظر حقیقت حقوقی و ماهوی، امری قابل تامل و مستدعی رفع ابهام است.لذا ضروری است که به عنوان یک قرارداد جایگاه آن در ساختار حقوقی ایران تبیین شود که آیا می توان آن را با عنایت به تعریف قانون مدنی از بیع در ماده 338 و اجاره در ماده 466 و جعاله در ماده 561 قانون مدنی منطبق دانست یا این که ماهیت این قرارداد را می توان در قالب عقد عهدی و غیر معین که آثار کلی عقود معاوضی بر آن مترتب است تبیین کرد.  مقاله حاضر در صدد تحلیل…
 • بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه

  شنبه 23 دی 1396 16:02
  در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه‌گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره‌ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.…
 • واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر

  سه شنبه 29 خرداد 1397 14:10
  در مقاله حاضر جهت شناخت مفهوم مخاطره و کیفیت مواجهه اقتصاد و حقوق اسلامی بـا آن، لازم است ابتدا مفهوم کلی مخاطره را جویا شویم، سپس مفاهیمی را کـه عنصـر مخـاطره در آنها وجود دارد احصا و مورد تحلیل قرار دهیم و در آخر نسـبت مفـاهیم مختلـف بـا یکدیگر را مورد سنجش قرار داده تا بتوانیم مدل کلی مواجهه نظام اقتصادی و حقـوقی اسلامی با این حوزه را کشف نماییم. جهت استفاده از ثمرات مطالعه تطبیقی، بـه مفـاهیم عقود احتمالی در حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: