• شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح

  چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 15:53
  آنچه در این نوشتار مورد بحث و تفصیل بیش تری قرار می گیرد، اعتبار یا عدم اعتبار شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح دائم است.با توجه به ضرورت بحث و تبیین شرط عدم دخول در عقد نکاح، هدف نگارنده این است که تا حد امکان مرور جامعی بر منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام پذیرفته باشد و با ارایه نظریات مختلف، مجموعه ای از آرای متنوع و بعضا متضاد بیان شود.…
 • التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

  سه شنبه 11 خرداد 1395 09:26
  در اینکه آیا قرارداد ممکن است به صورت فضولی واقع شود، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که مشهور فقها امکان وقوع عقد به صورت فضولی را پذیرفته اند و آن را به عنوان یک قاعده در کلیه عقود جاری میدانند. حتی کسانی که جریان فضولی در عقود را به عنوان قاعده نمیدانند، به علت روایات مکرر در باب نکاح در پذیرفتن نکاح فضولی تردید به خود راه نداده اند. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه فضولی را به عنوان قاعده در عقود معرفی کرده و در مبحث نکاح نیز مقررات خاصی در مورد نکاح فضولی وضع نموده است.در نوشته …
 • شروط ضمن عقد نکاح

  چهارشنبه 6 مرداد 1395 16:07
  عقد مجموعه اى هماهنگ است;هرچه در این مجموعه گنجانیده مىشودجزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد یا تبعى. شروط ضمن عقد چیزى جدا ومستقل از مفاد عقد نیست; بنابراین چون در حقوق، شرط بطور معمول به تعهدهاى فرعى و تبعى گفته مىشود و به این اعتبار از اصل قرار داد فاصله مىگیرد،خود نظریه خاصى را به وجود آورده است. رابطه عقد و شرط، بویژه در جایىکه یکى از آن دو فاسد است، یکى ازمباحث پیچیده و مورد اختلاف حقوقى را تشکیل مىدهد. مطالب مربوط به شرط درچهار بخش مورد بررسی قرار میگیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: