• طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی

    شنبه 16 بهمن 1395 10:28
    یکی از شرایطی که در فقه برای مبیع و ثمن مطرح میشود، طلق بودن است. محقق تستری تصریح میکند این عنوان کلی در کلمات فقهای متقدم نبوده استت و آنان از تک تک عناوین خاص و مصادیق مسئله بحث کرده اند.آنطور که از سخنان شیخ انصاری مشخص است، محقق حلی و علامه حلی، از اولین کسانی اند که این شرط را مطرح کرده اند و برخی فقهای بعد از ایشان، مانند شهید اول و دوم در لمعه و شرح آن، محقق سبزواری و محدث بحرانی از ایشان تبعیت کرده اند. البته علامه حلی در کتابهای تذکره و قواعد تعبیر طل…
  • ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

    شنبه 9 دی 1396 14:04
    در این زمینه تا کنون سه نظریه بطلان، عدم نفوذ و عدم قابلیت استناد بیشتر مورد قرار گرفته است. ولی به نظر می رسد در فقه امامیه سیر تحول دیدگاه ها به سمت صحت فروش مال مرهون پیش می رود. بنابراین، لازم است با نگرشی جدید به ضمانت اجرای  بیع عین مرهون  پرداخت و درستی یا نادرستی نظریه صحت بیع رهن را تبیین کرد و شقوق  مختلف آن را معلوم نمود تا بتوان از آن به عنوان راهکاری نوین برای نظام حقوقی و هدایت رویه قضایی متشتت و پر اضطراب بهره برد.بدین منظور و برای نمایاندن سیر تحول ضمانت اجراها از …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: