• درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر

  سه شنبه 5 بهمن 1395 10:26
  از نظر اسلام ، عـدالت، آرمانی مقدس و با ارزش است.مسلمانان باید به صورت فردى و جمعى و در تمامی ارتباط­ها و پیوندهاى خود آن را عملى سازند و حتى نسبت به دشمنان خود نیز آن را مرود توجه قرار داده و سرانجام جامعه‏اى بر اساس عـدل و قسـط به وجود آورند. از روشن‏ترین مصادیقِ عدالت این است که افراد، برای رضای خدا شهادت به حق دهند، هرچند به ضرر خود و یا به زیان پدر و مادر و خویشاوندان باشد.این صفت از مؤثرترین عوامل حفظ حقوق انسان‏ها است.اقامه­ی شهادت باید براى خدا باشد، یعنى در شهادت نبا…
 • کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق

  شنبه 23 اردیبهشت 1396 10:34
  مقالـه حاضـر از ایـن دیدگاه که استفاده از مبانی اقتصادی در توجیه و وضـع قواعـد حقـوقی چـه جایگـاه و اثـری میتواند داشته باشد، تدوین شده و از میان عمده مفاهیم اقتصادی، بحـث کـارایی مبنـای ایـن مطالعه است. مفهوم کارایی در وضع، اجرا و تفسیر قواعد حقوقی ، در کنار مبانی سنتی حقوق خصوصی، یعنی عدالت و نظم، مسائل خاصی ایجاد میکند؛ این رابطه ممکن است به بررسـی امکان در نظر گرفتن مفهوم کارایی به عنوان یکی از مبانی قواعد حقـوقی منتهـی شـود و در ایـن حالت با توجه به مبانی سنتی …
 • تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت

  شنبه 8 اردیبهشت 1397 11:44
  نوشتار پیش رو در پی آن بوده تا با تفکیک موارد تحقق شرایط مسئولیت دولت و در چهارچوب مباحث صلاحیت، ضمن توجه به آرای مراجع قضایی عمومی و دیوان عدالت اداری، تحلیلی از آرا و سوابق داشته و در حد توان، به سوالات مطرح شده پاسخ دهد.…
 • ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

  دوشنبه 11 تیر 1397 15:22
  آنچه سؤالات اصلی این نوشتار را رقـم مـی زند آن است که شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی چه ماهیتی دارند؟ و قانون حاکم بر این شرکت ها کدام قانون است؟ آنچه در فرایند تعیین ماهیت شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و پاسخ به سؤال اصلی این تحقیق مورد توجه و تبیین قـرار خواهـد گرفت، شناخت دقیق مفاهیم شکل دهنده ماهیت این شرکت ها، نحوه شکل گیری و تاسیس، ساختار و کارکرد آنهاست.همچنین پس از تبیین موارد مذکور به عنوان مقدمات و زمینه های پاسخگویی به پرسش از ماهیت این شرکت ها، با مراجعه دقی…
 • مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

  چهارشنبه 4 مهر 1397 11:22
  بررسی دیدگاه های مختلف در زمینۀ اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها نشلان میدهد که مبانی این مسئله به دو دستۀ اصلی قابل تقسیم هستند. برخی از حقوق دانان، حقوق بنیادین را به مثابۀ هدف می دانند و معتقدند حقوق بنیادین به عنوان حقوق برتر، کل نظام حقوق را تحت الشعاع قرار میدهد یا متأثر می سازد به طوری که هیچ یک از شاخه های حقوق نمیتواند از نفوذ آن در امان بماند. در مقابل ، عده دیگری به حقوق بنیادین به عنوان ابزار می نگرند که به وسیلۀ آن مصلحت های اجتماعی و سیاسلت های عمومی در حقوق قراردادها اعمال…
 • منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام

  دوشنبه 17 دی 1397 19:06
  برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه اسلامی، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در کتاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.از جمله نکات حائز اهمیت در این میان، توجه به عنایتی است که فقه اسلامی به ضرورت وجود دولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد؛ زیرا حتی فقهایی که در اصل ولایت فقیه تردید کرده یا در این مورد سکوت به خرج داده اند، در صدد تصویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام مبتنی بر امور حسبیه بوده اند.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: