• تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن

  شنبه 5 دی 1394 10:41
  در حقوق خانواده، وقتی که صحبت از عدم رضایت ناموجـه ولـی و ممانعـت بـی دلیـل او از ازدواج دختر باکره اش با (مرد هم کفوو) مورد علاقـه مـی گـردد، پـای مفهـوم (عضـل ) بـه میـان کشیده میشود که اقدام ولی، به شرح مذکور، مصداق بارز آن است. ممانعت ولی، در فرض بالا بـر خـلاف مصـلحت واقعـی دختـرش، در نظـر فقهـی، از مـوارد سقوط ولایت در اذن یا اجازه او می باشد. به طـور مثـال بـر اسـاس نظـر فقهـی مرحـوم صـاحب جواهر، منع ولـی در ایـن مـورد خیانـت و موجـب سـقوط ولایـت اسـت (نجفـی، 1395…
 • طلاق زوجه غایب مفقود الاثر

  چهارشنبه 28 بهمن 1394 09:59
  شخصی که غایب می شود و مدت مدیدی از او خبری واصل نمی شود چنانجه مرگش ثابت شود زوجه او از تاریخ خبر فوت، عده وفات نگه می دارد، اگرچه چند سال از فوت شوهر وی گذشته باشد و پس از پایان مدت عده، می تواند مجددا ازدواج کند و اگر معلوم شود شوهر زنده است ولی معلوم نشود در کدام ارض است زوجه باید صبر کند تا زوج بمیرد یا او را طلاق دهد.هرگاه به هیچ وجه خبری از حیات یا مرگ زوج واصل نشود، غیبت این شخص منقطعه نامیده می شود و به او غایب مفقودالخبر یا غایب مفقودالاثر می گویند.آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود…
 • تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر

  یکشنبه 23 خرداد 1395 09:45
  نکاح در شرع جزء عبادات و از عقود اخلاقی و اجتماعی است و آثار آن منحصر به زوجین نیست و قانون گذار رابطه آن دو را از گستره اصل حاکمیت اراده و یا تراضی طرفین خارج ساخته و آن را در چارچوب خاصی تحت عنوان سازمان حقوقی خانواده نامیده می شود نظم می بخشد و راه های انحلال این سازمان حقوقی، تنها از کادر قانون می گذرد.   در فقه به مهر، صداق و فریضه نیز گفته شده است و حقی است که به موجب کتاب و سنت و اجماع و همچنین قانون، متعلق به زوجه است.مهر بر سه قسم است:مهرالمسمی، مهرالمثل، تفویض المهر، آنچه مقاله …
 • شروط ضمن عقد نکاح

  چهارشنبه 6 مرداد 1395 16:07
  عقد مجموعه اى هماهنگ است;هرچه در این مجموعه گنجانیده مىشودجزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد یا تبعى. شروط ضمن عقد چیزى جدا ومستقل از مفاد عقد نیست; بنابراین چون در حقوق، شرط بطور معمول به تعهدهاى فرعى و تبعى گفته مىشود و به این اعتبار از اصل قرار داد فاصله مىگیرد،خود نظریه خاصى را به وجود آورده است. رابطه عقد و شرط، بویژه در جایىکه یکى از آن دو فاسد است، یکى ازمباحث پیچیده و مورد اختلاف حقوقى را تشکیل مىدهد. مطالب مربوط به شرط درچهار بخش مورد بررسی قرار میگیرد.…
 • بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و آلمان

  یکشنبه 21 شهریور 1395 12:27
  در تحقیق حاضر تلاش بر این بوده تا موجبات طلاق در قوانین دو کشور ایران و آلمان مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد تا بتوان به نکات قوت و ضعف این دو سیستم واقف شد. هدف از انتخاب این موضوع به عنوان موضوع تحقیق این است که، امروزه نظر به اهمیت فراوان و نقش تأثیرگذار دعاوی و موضوعات مربوط به طلاق، چه در زندگی شخصی و روزمره افراد و چه در جامعه، مسائل مربوط به طلاق دارای جنبه ای بس کاربردی می باشند، زیرا به خاطر مسائل و مشکلات فراوان در زندگی و شاید به دلیل کاهش صبر و تحمل اشخاص، آمار طلاق، چه در ایران و چه …
 • قلمرو احوال شخصیه

  دوشنبه 17 آبان 1395 15:23
  احوال شخصیه در علم حقوق دارای اهمیت فوق العاده ای است؛ به همین جهت از یک سو تلاش شده است که قانون و مقررات حاکم بر آن تا حد امکان ثابت باشد و از جهت دیگر قانون حاکم از دین و اعتقاد شخص صاحب احوال شخصیه اقتباس شده یا حداقل با آن مخالفتی نداشته باشد. با توجه به اهمیت احوال شخصیه و قوانین متعدد حاکم برآن، لازم است مفهوم احوال شخصیه، قلمرو موضوعی آن و موضوعات جدید مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد.…
 • فور و تراخی در اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه

  شنبه 21 بهمن 1396 11:51
  در پرونده حاضر زوجه به دلایل متعددی، از جمله اعتیاد زوج، ازدواج مجـدد وی و عسر و حرج در زندگی مشترک از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش نموده است.دادگاه بدوی با پذیرش دادخواست وی و احـراز ازدواج مجـدد گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ایـن حکـم در مرحلـه واخـواهی نیـز مورد تایید قرار گرفته است.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه گذشت مدت زمان طولانی(هجده سال) از زمان ازدواج مجدد تا درخواست طلاق را دال بر اسقاط حق زوجه دانسته و همچنین با عدم احراز عسر و حرج وی در زندگی مشترک، حکم به بطلان دعوا صادر نموده…
 • نقش فرزند آوری از طریق دریافت جنین: بررسی حق طلاق زوجه در خصوص، بند 10 سند ازدواج

  دوشنبه 25 تیر 1397 11:50
  موضوع این پژوهش بررسی تحقق حق طلاق زوجه در ناباروری زوج در صدق بند 10 سند نکاحیه می باشد که در دادگاه های مختلف بدوی و تجدید نظر مورد تعارض قرار گرفته است.روش کار این گونه خواهد بود که ابتدا ادله موافقین و مخالفین را بررسی نموده و سپس رویکرد تفصیلی خود را در خصوص مسئله، مورد واکاوی قرار خواهیم داد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: