• بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی

  دوشنبه 21 دی 1394 17:05
  تشریفات در لغت به معنای خلعت یا جامه است (معین،33:1384). معنای حقـوقی تشـریفات با معنای لغوی آن بی مناسبت نیست. از نظر حقوقی، تشریفات به چیزی گفته مـیشـود کـه آزادی اراده اشخاص را برای انشای عمل حقوقی دچار محدودیت میکند. بدون تردید تشریفات یک قسمت مهم از فقه امامیه و نظام حقوقی ما است و امروزه در روابـط حقوقی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در فقه امامیه هر چند مصـادیق تشـریفات مـورد بررسی قرار گرفته است، ولی تا کنون عنوان مستقلی با این نام طـرح نشـده اسـت. در حقـو…
 • وضعیت شرط تضمین سود

  یکشنبه 6 تیر 1395 15:07
  در جامعه معاصر مسأله رابطه سرمایه گذار و سرمایه پذیر و قرارداد سرمایه گذاری به یک موضوع اساسی تبدیل شده که در گذشته سابقه نداشته است.یکی از مسائل مهم مقدار سود سرمایه گذار و تضمین آن توسط سرمایه پذیر است.در این مقاله شرط تعیین و تضمین سود که امروزه در بازار سرمایه رایج است، و همچنین ضمانت اجرای حقوقی آن بر طبق قواعد حقوقی حقوق اسلام و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.…
 • نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

  دوشنبه 24 آبان 1395 10:02
  گاه اراده در انجام یک عمل آیین دادرسی به جهتی از جهات مربوط به اهلیت و سمت نقص دارد و گاه این اراده کامل است، ولی بروز و تسجیل آن بر روی یک سند در دادرسی ناقص است. برای نمونه هنگامی که خواهان یا خوانده اهلیت ندارند یا شخصی که به نمایندگی اقدام نموده سمت یا اختیار ندارد در باطل بودن اعمال و اقدامات او نمیتوان تردید کرد و هنگامی که اراده واجد نقصی نیست و فقط بروز آن با رعایت قانون انجام نشده، باز ممکن است از ضمانت اجرای بطلان دفاع کرد، ولی آیا اهمیت امور ماهوی ناظر به اراد…
 • ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد

  دوشنبه 29 آذر 1395 10:06
  در این مقاله،وضعیت حقوقی قرار داد مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقی، حقوق ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.…
 • بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت

  شنبه 26 اسفند 1396 09:58
  در مقاله حاضر ابتدا به تبیین ضمانت اجراهای مـالی رویـه هـای ضـد رقـابتی و آشنایی با انواع آن پرداخته و سپس تلاش خواهیم نمود تا به ارزیابی ایـن ضـمانت اجراهـا از منظـر نظریه بازدارندگی بپردازیم. به عبارت دیگر، میخواهیم بدانیم که اولاً، قانونگذار چه ضـمانت اجراهـای مالی را به رویه های ضد رقابتی اختصاص داده است؟ و ثانیاً، آیا ایـن ضـمانت اجراهـا از بازدارنـدگی کافی برخوردارند؟بنابراین، مطالب طرح شـده در ایـن مقالـه در قالـب دو بخـش ارائـه مـی شـود : الـف)شناسـایی ضمانت اجراهای مالی؛ ب) ارزیابی این …
 • آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

  دوشنبه 26 آذر 1397 15:56
  در این مقاله، نخست کارکردها و اوصاف مورد انتظار از نظام ثبتی تحلیل می شود، سپس بر مبنای این کارکردها، اقسام نظام های ثبتی املاک در دنیا از لحاظ تاثی ثبت بر اعتبار عمل حقوقی بررسی می گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: