• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دانشجویان پرستاری

  دوشنبه 16 آذر 1394 13:59
  با توسعه ی مراکز آموزش عالی در کشور و افزایش دانشجویان پرستاری در سطوح مختلف تحصیلی ، بیش از پیش ضرورت بهبود ارائه خدمات آموزشی مطلوب به دانشجویان به منظور افزایش کیفیت و ارتقاء سطح علمی فارغ التحصیلان این رشته احساس می شود. از طرفی هیچکس حق ندارد سلامتی و زندگی دیگران را به خطر بیاندازد و می بایست در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت نموده و از مقررات شغلی خود عدول ننماید. بنابراین به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد ،عامل زیان می بایست آن را جبران نماید. الزام به جبران زیان ، مسئو…
 • نگاهی به "قاعده اقدام" از منظر فقه و قانون

  چهارشنبه 25 آذر 1394 11:04
  معنای قاعده «اقدام» این است که اگر کسی با علم و قصد و رضایت، ضرر یا ضمانی را بپذیرد یا آنکه وارد تعهدی شود که مسئولیت آور است، هیچ کس ضامن او نخواهد بود. محکم ترین دلیل قاعده «اقدام» ادلّّه عقلی است. برخی « اقدام » را قاعده نمی دانند بلکه آن را " نظریه عام فقهی " دانسته اند. این قاعده ، از طریق متزلزل ساختن مبانی ضمان همچون احترام مال مسلمان، و قاعده لا ضرر، موجب انتفاء رابطه سببیت میان فعل زیانبار و خسارت وارده می شود، و به همین دلیل است که با توجه به این قاع…
 • بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی

  دوشنبه 21 دی 1394 17:05
  تشریفات در لغت به معنای خلعت یا جامه است (معین،33:1384). معنای حقـوقی تشـریفات با معنای لغوی آن بی مناسبت نیست. از نظر حقوقی، تشریفات به چیزی گفته مـیشـود کـه آزادی اراده اشخاص را برای انشای عمل حقوقی دچار محدودیت میکند. بدون تردید تشریفات یک قسمت مهم از فقه امامیه و نظام حقوقی ما است و امروزه در روابـط حقوقی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در فقه امامیه هر چند مصـادیق تشـریفات مـورد بررسی قرار گرفته است، ولی تا کنون عنوان مستقلی با این نام طـرح نشـده اسـت. در حقـو…
 • ضَمان دَرَک

  چهارشنبه 19 اسفند 1394 10:10
  ضمان بایع نسبت به درک مبیع، فرع بر تعهدی است که وی بر انتقال ملکیت مبیع به مشتری دارد، چه آنکه بیع عقد مملک است و باید به نحوی برگزار گردد که پس از آن ملکیت کامل مبیع به خریدار منتقل شود.از این رو چنانچه مبیع به طور کلی در ملکیت بایع نبوده و به دیگری تعلق داشته باشد،بایع در حقیقت مال غیر را فروخته و چیزی را به ملکیت مشتری منتقل ننموده و در نتیجه تعهد خود را به انجام نرسانده است.چنانچه بخشی از مبیع در ملک بایع نبوده و متعلق به غیر باشد، باز هم از این حیث که ملکیت کامل مبیع را به مشتری منتقل کرده …
 • نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر

  سه شنبه 25 اسفند 1394 10:55
  عقد اجاره در شمار عقود مهم و پرکاربرد است که با توجه به ازدیاد روز افزون جمعیت و تنوع گستره تعامل حقوقی آحاد انسانی نیاز به آن رو به افزایش است.از این رو، امروزه روابط موجر و مستاجر دیگر در حد یک رابطه خصوصی صرف نیست و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت دارد که قانون ناگزیر از دخالت در روابط و تنظیم آن می شود. از جمله مباحث مهم در روابط موجر و مستاجر مساله عدم ضمان مستاجر نسبت به عین مستاجره می باشد.حکم به امین بودن مستاجر از نتایج این تبعیت است.زیرا موجر که خود مالک عین است یا از مالک آن اذن دارد،عی…
 • چک الکترونیکی

  چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 12:55
  در عصر فناوری و تجارت الکترونیک،اسناد تجارتی الکترونیکی جایگزین مناسب برای اسناد سنتی شده اند. چک های الکترونیکی از نمونه های موفق اسناد تجارتی الکترونیکی هستند که استفاده از آن ها در ایران می تواند با استقبال رو به رو شود. از آنجا که ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی ایران مقرر داشته، در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی و ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن مورد توجه باشد، روش تحقیق ما در ین پژوهش روش تحلیلی تطبیقی و گاهی توصیفی خواهد بود.…
 • تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول

  سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 09:46
  ماده 251 ق.ت. مقرر میدارد «هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده بـرات میتواند در هریک از غرما یا در تمام غرمـا بـرای وصـول تمـام طلـب خـود (وجـه بـرات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید. مدیر تـصفیه هیچیک از ورشکستگان نمیتواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته میشـود بـه مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که ازدارائی تمـام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشـد در ایـن صـورت مازاد باید ب…
 • تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن

  یکشنبه 30 خرداد 1395 09:27
  تفویت در ادبیات فقهی و حقوقی ما در مورد عین، منفعت و حق هر سه به کار می رود، اما در این میان کاربرد غالب و گسترده ی آن تفویت منفعت است.تفویت منفعت و سببیت آن برای مسئولیت و ضمان قهری در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی افراد تأثیری مهم دارد.در روابط حقوقی ناشی از قرارداد چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیتها و تعهدات خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفاء نیز نهاد حقوقی تفویت به عنوان یکی از موجبات ضمان در تکمیل اسباب ضمان و جبران خسارت زیاندیده ایفای نقش می کند. در این مقاله، تلاش بر این اس…
 • وضعیت شرط تضمین سود

  یکشنبه 6 تیر 1395 15:07
  در جامعه معاصر مسأله رابطه سرمایه گذار و سرمایه پذیر و قرارداد سرمایه گذاری به یک موضوع اساسی تبدیل شده که در گذشته سابقه نداشته است.یکی از مسائل مهم مقدار سود سرمایه گذار و تضمین آن توسط سرمایه پذیر است.در این مقاله شرط تعیین و تضمین سود که امروزه در بازار سرمایه رایج است، و همچنین ضمانت اجرای حقوقی آن بر طبق قواعد حقوقی حقوق اسلام و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.…
 • مشروعیت عزل دین و آثار آن

  سه شنبه 2 شهریور 1395 10:04
  در عقد های معاوضی مثل بیع ممکن است یکی از عوضین و یا هر دو کلی باشند.همینطور در عقدهای شبه معاوضی مثل نکاح در بسیاری از موارد می بینیم مهر کلی است نه جزئی و از طرفی در عقودی که طبعاً منجز هستند به مجرد وقوع، مال از ملک مالک اول خارج و داخل در ملک مالک جدید می شود؛در بند 1 ماده 362 قانون مدنی و در عبارات فقها می خوانیم که به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. همین طور در عقد نکاح به مجرد وقوع عقد نکاح زوجه مالک تمام مهر می شود و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: