• تأملی در قلمرو مادۀ 963 قانون مدنی و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی

    دوشنبه 10 خرداد 1395 09:18
    ماده 963 قانون مدنی به عنوان یک «قاعده حل تعارض»، روابط شخصی و مالی زوجینی را کـه تبعه یک دولت نیستند، تابع قانون دولت متبوع شوهر میداند. در نگاه نخـست، ظهـور بـدوی این ماده روابط شخصی و مالی زنی ایرانی را که با مردی خارجی ازدواج کـرده اسـت، شـامل میشود و آن را تابع قانون دولت متبوع شوهر خارجی اش میداند. اما منطـق و آیـین اسـتنباط حقوق و دقـت در نـسبت مـاده یادشـده بـا مـواد 6 و 7 قـانون مـدنی و نیـز منطـق عمـومی قانونگذاری (تثبیت و تعمـیم صـلاحیت و حاکمیـت قـانونی قانونگذار از اتباع…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: