• صلاحیت دادگاه

  یکشنبه 8 آذر 1394 17:21
  بخش اول:مفهوم صلاحیتفصل اول: تعریف صلاحیت دادگاهقبل از تعریف صلاحیت، برای روشن شدن محل بحث، اشاره به دو مفهوم از صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی، خالی از لطف نیست. که آن دو، صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی است.صلاحیت قانونگذاری: تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند. مثلا اگر زن فرانسوی با مرد روسی ازدواج کند و بعد آنها در اکوادر –که طلاق با توافق زوجین را شناخته است- بخواهند طلاق بگیرند. بحث می شود که کدامیک از قانون فرانسه یا روسیه یا اکوادر به طلاق حاکم …
 • صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی

  دوشنبه 16 آذر 1394 11:13
  در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در کنار صلاحیت ذاتی و محلی صلاحیت بین المللی نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار می گیرفت.هنگامی که یک دعوای خارجی نزد دادگاههای ایرا ن مطرح می شود قبل از ورود به ماهیت دعوا،نخستین سوالی که به ذهن قاضی ملی خطور می کند این است که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دادرد یا خیر؟......…
 • تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی

  سه شنبه 24 آذر 1394 11:30
  در بحث از قلمرو مکانی حقوق جزا، اصل بر صلاحیت سرزمینی است و توسعۀصلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، یک حالت استثنایی است. دریک نگاه کلی این حالت استثنایی از دو مبنا ناشی می شود که البته خود قابل تفکیک به دومبنای فرعی دیگر است.نکته مهم آن است که قانونگذاران کشورهای مختلف معمولاً برای اعمال سه قاعده ازقواعد صلاحیتی مورد اشاره (غیر از قاعده صلاحیت واقعی) محدودیتها و شروطی را مثلشرط حضور مجرم در کشور، مجرمیت متقابل و شرط عدم محاکمه قبلی (منع محاکمهمجدد) در نظر می گیرند اما با توجه به…
 • تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی

  شنبه 28 آذر 1394 10:45
  در بحث از قلمرو مکانی حقوق جزا، اصل بر صلاحیت سرزمینی است و توسعۀ صلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، یک حالت استثنایی است. در یک نگاه کلی این حالت استثنایی از دو مبنا ناشی می شود که البته خود قابل تفکیک به دو مبنای فرعی دیگر استمبنای اول، ماهیت و شدت جرم ارتکابی است که هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت واقع شده، اما خطرناکی و شدت آن توجیه کننده مداخلۀ مقامات تقنینی و قضایی کشوراعمال کننده صلاحیت است.به دو اصل صلاحیتی که از این مبنا ناشی می شود، اصل صلاحیت وا…
 • اختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران

  سه شنبه 18 اسفند 1394 09:59
  صلاحیت در لغت به معنای شایستگی، دخوری، سزاواری و اهلیت است.از لحاظ حقوقی در قانون آیین دادرسی داگاهها ی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعریفی از صلاحیت به چشم نمی خورد اما می توان گفت که صلاحیت تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی، شکایات به حکم قانون دارا می باشند.مواد 26 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی درباره اختلاف در صلاحیت است. اختلاف در صلاحیت وقتی محقق می شود که مراجع قضاوتی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت، مرجع دیگر را حسب مورد صالح یا نا صالح بداند به عبارت دیگر، اخ…
 • تأملی در قلمرو مادۀ 963 قانون مدنی و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی

  دوشنبه 10 خرداد 1395 09:18
  ماده 963 قانون مدنی به عنوان یک «قاعده حل تعارض»، روابط شخصی و مالی زوجینی را کـه تبعه یک دولت نیستند، تابع قانون دولت متبوع شوهر میداند. در نگاه نخـست، ظهـور بـدوی این ماده روابط شخصی و مالی زنی ایرانی را که با مردی خارجی ازدواج کـرده اسـت، شـامل میشود و آن را تابع قانون دولت متبوع شوهر خارجی اش میداند. اما منطـق و آیـین اسـتنباط حقوق و دقـت در نـسبت مـاده یادشـده بـا مـواد 6 و 7 قـانون مـدنی و نیـز منطـق عمـومی قانونگذاری (تثبیت و تعمـیم صـلاحیت و حاکمیـت قـانونی قانونگذار از اتباع…
 • تمیز دعاوی قراردادی و معاهده‌ای

  شنبه 19 تیر 1395 08:42
  معاهدات سرمایه گذاری نهاد جدیدی است که در کنار قراردادهـا، میـان کشـورها منعقـد میگردد. در واقع، راهکارهای مختلفی بـرای حـل اختلافـات قـراردادی بـین کشـورها و شرکتها وجود دارد که می توان به جنگ، حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سـرمایه گـذار (مانند دعاوی نوتبام و بارسلونا ترکشـن )، تعـدیل و اصـلاح قـرارداد، مـذاکره مجـدد و داوری اشاره کرد، با وجود این، حـوزه حقـوق داوری بعـد از تأسـیس سازمان ملل متحد و مرکز حل و فصل اختلافات سـرمایه گـذاری از اهمیـت بـیش تـر ی برخوردار گردید.در این مقاله با توجه به اه…
 • صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها

  یکشنبه 14 شهریور 1395 15:05
  صلاحیت، یکی از مباحث مهم در تعارض دادگاهها و حقوق بین الملل خصوصی است. منظور از صلاحیت بین المللی در این مقاله، صلاحیت دادگاههای یک کشور در مقابل دادگاههای کشورهای دیگر است. انواع دیگر صلاحیت که به عنوان صلاحیت تقنینی و صلاحیت اجرایی خوانده میشود، در قلمرو این مقاله قرار نمیگیرد. تعیین و تشخیص دادگاه صلاحیتدار اولین گام در فرایند حل و فصل قضایی اختلافات است. قواعد صلاحیت جزء حقوق داخلی کشورهاست. غیر از مسائل محدودی از قبیل مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و کنسولی که در معاهدات بین المللی ریشه دارند…
 • اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی

  یکشنبه 18 مهر 1395 16:30
  اراده واژه ای عربـی از ریشه «رود» است و لغت دانان، معادل فارسی آن را خواستن، خواسته، میل، قصد و آهنگ« نوشته اند.از بعد حقوقی، تعریف اراده با معنـای لغـوی آن متفاوت نیست، اراده حرکت نفس به طرف کاری معین پـس از تصـور و تصـدین منفعـت آن است و اعم از قصد انشا دانسته اند، در حقوق دادرسی مدنی، بر خلاف شـقوق دیگـر حقـوق خصوصی، از اراده و میـزان آزادی آن کمتر سخن گفته شده است و بحث درباره این مهـم در ا یـن شـاخه از حقـوق مهجور مانـده و درخور تأمل بیشتری است. به طور کلی، تجلی اراده طرفی…
 • توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی

  دوشنبه 22 آذر 1395 16:30
  هدف از تدوین این مقاله مطالعه مختصر پیرامون قواعد صلاحیت (نحوه تقسیم کار بین دادگاه ها) و پرداختن به نوعی خاص از صلاحیت است که تحتعنوان صلاحیت تبعی شناخته شده است.از این رو در گفتار نخست، قواعد صلاحیت و در گفتار دوم، صلاحیت تبعی و مصادیق آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: