• شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح

  چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 15:53
  آنچه در این نوشتار مورد بحث و تفصیل بیش تری قرار می گیرد، اعتبار یا عدم اعتبار شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح دائم است.با توجه به ضرورت بحث و تبیین شرط عدم دخول در عقد نکاح، هدف نگارنده این است که تا حد امکان مرور جامعی بر منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام پذیرفته باشد و با ارایه نظریات مختلف، مجموعه ای از آرای متنوع و بعضا متضاد بیان شود.…
 • اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی

  سه شنبه 18 خرداد 1395 10:31
  از دیرباز اصل صحت به عنوان یک قاعده فقهی– حقوقی به صورت ابزاری برای صحیح انگاشتن قراردادها در نظام حقوق سنتی پذیرفته شده است. همین رویکرد در دیگر نظامهای حقوقی و به ویژه در نظام حقوقی بازرگانی فراملی جایگاه ویژه ای دارد. پس در آغاز به بررسی اصل صحت در نظام حقوقی سنتی و سپس به تحلیل آن در نظام بازرگانی فراملی میپردازیم.…
 • اهلیت طرفین در معامله

  چهارشنبه 30 تیر 1395 10:41
  مبحث دوم از فصل دوم مقررات اهلیت متعاملین را بیان می‌کند و شرایط اهلیت و ضمانت اجرا عدم اهلیت در انجام معامله را معین می‌کند در این مقاله نسبت به بررسی اهلیت انجام معامله و موانع اهلیت اعم از صغر، جنون و … می‌پردازیم.…
 • تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

  چهارشنبه 6 دی 1396 10:13
  بسته به اینکه کدامیک از مبناها یا نیروهای ایجادکننده مفاد قرارداد، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد پذیرفته شود، تحلیل شرایط اساسی صحت قرارداد و میزان اعتبار آنها در قرارداد متفاوت خواهد بود. مقاله حاضر به تحلیل همین تفاوتها پرداخته، در چهار بند براساس همان شرایط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعه تأثیر و چگونگی تأثیر هر کدام از مبانی ذکر شده پرداخته است.…
 • ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

  شنبه 9 دی 1396 14:04
  در این زمینه تا کنون سه نظریه بطلان، عدم نفوذ و عدم قابلیت استناد بیشتر مورد قرار گرفته است. ولی به نظر می رسد در فقه امامیه سیر تحول دیدگاه ها به سمت صحت فروش مال مرهون پیش می رود. بنابراین، لازم است با نگرشی جدید به ضمانت اجرای  بیع عین مرهون  پرداخت و درستی یا نادرستی نظریه صحت بیع رهن را تبیین کرد و شقوق  مختلف آن را معلوم نمود تا بتوان از آن به عنوان راهکاری نوین برای نظام حقوقی و هدایت رویه قضایی متشتت و پر اضطراب بهره برد.بدین منظور و برای نمایاندن سیر تحول ضمانت اجراها از …
 • تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

  چهارشنبه 25 بهمن 1396 10:29
  مقاله حاضر، درچهار بند براساس شرایط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعه تأثیر و چگونگی تأثیر هر کدام از مبانی پرداخته است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: