• بزه‌دیده و عوام‌گراشدن سیاست کیفری

    شنبه 25 آذر 1396 10:25
    عوام گرا شدن سیاست کیفری، با نگاه به بزه دیده و جنبش های بزه دیده شناسی با عنوان ترس از بزه دیدگی، سن بزه دیده، جنسیت بزه دیده، گزارش بزه دیدگی و حمایت از بزه دیده و تاثیر آن بر عوام گرایی کیفری بررسی می شود.مسئله اساسی چگونگی تاثیر بزه دیده در عوام گرا شدن سیاست کیفری و ایجاد سیاست کیفری عوام گرا بزه دیده، محور است.افزون بر این، سیاست کیفری، عوام گرا گرا نیز پیامدهایی برای بزه دیدگان دارد که مبین جایگاه بزه دیده در سیاست کیفری عوام گرا است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: