• نقش قبض در توثیق اسناد تجاری

  یکشنبه 22 آذر 1394 11:31
  توثیق تجاری نوعی عمل حقوقی است که بانک، تاجر یا شخصی سند تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار،اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته و چک - را نزد بانک، تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین، تعهد خسارت احتمالی، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن میگذارد، تا اگر وثیقه گذار و راهن، تعهد خود را انجام ندهد، وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد اوست، وصول نماید و طلب خود را از آن برداشت کند. ق…
 • رهن اموال فکری

  شنبه 22 اسفند 1394 10:17
  در عرصه مالکیت های فکری، نکته ای که بیش از بحث حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت پیدا کرده است، بحث تجاری سازی این حقوق می باشد. زیرا تا زمانی که این حقوق، به عنوان ابزاری در جهت تحصیل منافع اقتصادی و تجاری قرار نگیرند، ارزش و جایگـاه واقعـی خود را در دنیای امروز پیدا نخواهند کرد . در واقع حمایت از مالکیت فکری، نبایـد بـه عنـوان یک هدف نگریسته شود بلکه این حقوق، وسـیله ای اسـت در جهـت ارتقـاء دانـش در سـطح جامعه و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشورها و بنابراین اگر حمایـت از …
 • رهن مستعار

  دوشنبه 2 فروردین 1395 11:58
  برای ورود به بحث رهن مستعار ناچار باید مروری هرچند اجمالی به دو عقد عاریه و رهن داشت، زیرا اگرچه این دوعقد در طول هم قرار دارند ولی رهن مستعار هم مانند هر پدیده مرکب دیگری وقتی قابل تصور است که آخرین جزء آن وقوع پیدا کرده باشد.هم چنین دو عقد مذکور چون اجزای رهن مستعار را تشکیل می دهند ناچار باید ماهیت و ویژگی های آن ها نیز تاحد موثر در ترکیب و انعقاد رهن مستعار مدنظر قرار گیرد.اما قبل از پرداختن به عقود مذکور نگاهی به معنای لغوی دو لفظ رهن و مستعار یعنی الفاظ مستعمل در عبارت رهن مستعار نیز مناسب…
 • رهن دین

  یکشنبه 23 آبان 1395 10:08
  در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین، نیز مطالعه روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی ارائه گر دد.…
 • ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

  شنبه 18 دی 1395 08:33
  شرط حفظ مالکیت عبارت است از انواع شروطی که به موجب آن مالکیت مبیع در مواردی که اصولاً بیع اقتضای انتقال بلافاصله مالکیت را دارد، تا زمانی که طـرفین تعیـین مـینماینـد، بـه تأخیر می افتد. در نظام حقوقی ایران بسیاری از کـشورهای دیگـر، اصـل کلـی در بیـع، انتقـال بلافاصله مالکیت مبیع است. البته در قانون مدنی ایران، انتقال مالکیت همواره بلافاصله نیست، در مواردی مانند بیع کلی، تنها با تسلیم مبیع یـا تـشخیص آن، مالکیـت آن منتقل می شود. اما شرط حفظ مالکیت، از جنس این استثناها نیست؛ چراکـه اسـتثنای یادشـد…
 • وثیقه حکمی

  دوشنبه 4 دی 1396 10:42
  گاه قانونگذار درصدد است تا از طلبکاران خاصی حمایت کند، برای همـین و بی آنکه توافقی میان طلبکار و بـدهکار انجـام بگیـرد، مـالی از امـوال بـدهکار را در وثیقـه طلـب طلبکار قرار می دهد.این گونه از وثیقه را می توان با عنوان وثیقه حکمی یـاد کـرد؛ در اثـر این وثیقه، طلبکار بر مورد وثیقه، حق تعقیب یافته و نیز در استیفای طلب خود از آن بر دیگر طلبکاران تقدم می یابد. با وجود آنکه می توان مصادیق متعددی از ایـن نهـاد حقوقی در فقه و نیز در حقوق موضوعه کنونی دید، قواعد عمـومی حـاکم بـر آن کمتـر تحلیل شده …
 • ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام

  شنبه 12 آبان 1397 13:50
  در پژوهش حاضر وثیقه موضوع ماده 114 تحت عنوان وثیقه اجباری توضیح داده شده است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: