• بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

  سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 09:42
  رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تأمین خواهد کرد، اما در مواردی رقبای تجاری ممکن است با توسل به روش های غیرمنصفانه و یا نقض قواعد حقوق رقابت به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد کنند که در این صورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشرع مطرح می شود.   در نظام های حقوقی از دیرباز برای رقابت غیرمنصفانه و متقلبانه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر شده است؛ اما اخیرا با گسترش و رشد حقوق رقابت این پرسش مطرح شده است که آیا این تنها نقض قواعد مرسوم مسئولیت مدنی بین رقبای تجاری است که ت…
 • بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)

  چهارشنبه 19 خرداد 1395 09:28
  از نظر لغوی، ایده دارای معانی متعددی است. در یک معنی، ایده عبارت است از شناخت ذهنی که در اثر فکر نسبت به یک موجود، رابطه، شیء و غیره حاصل میشود. در معنای دیگر، ایده عبارت است از هر گونه محتوای اندیشه و هر آنچه که به وسیله فکر گسترش داده شود.همچنین ایده به معنی گسترش اصیل اندیشه دانسته شده است که بهویژه امکان ارائه راه حل برای مسائل مورد بحث را  فراهم مینماید.حال مسئله این است که آیا حقوق از ایده ها حمایت میکند؟ به دیگر سخن، باید دید اگر شخصی بدون رضایت صاحب ایده، از ایده او استفاده نماید یا…
 • مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی

  دوشنبه 5 مهر 1395 09:46
  مسئولیت در لغت یعنی آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن اسـت؛ از وظـایف و اعمـال و افعـال مسئول هم به کسی گفته میشودکه فریضه ای بر ذمه دارد که اگر بـه آن عمـل نکنـد، از او بازخواست میشود.معنای اصطلاحی مسئولیت چنین اسـت: مـسئولیت تعهـد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است خواه ایـن ضـرر ناشـی از تقـصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.آنچه از این تعریف برمـی آیـد، مـسئول شناخته شدن واردکننده ضرر در قبال عمل خود می باشد. مسئول واقع شدن اشـخاص را در قبـال افع…
 • مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

  شنبه 28 اسفند 1395 09:39
  در این مقاله بر آنیم تا مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع را در برابر هریک از دو گروه پیش گفته بررسی کنیم . به این منظور، مطالب در سه مبحث مطرح خواهند شد؛ مبحث اول به تعاریف و بیان مفاهیم اختصاص دارد و در آن تعریف مفهوم تبلیغ و تبلیغ خلاف واقع و تفاوت آن با اغراق ساده ارائه خواهد شد. مبحث دوم به مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع در برابر مصرف کنندگان اختصاص خواهد یافت. در مبحث سوم نیز مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع در برابر رقبای تجاری بررسی خواهد …
 • مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

  شنبه 7 بهمن 1396 11:09
  در فقه سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع دیده نمیشود.نگارنده تلاش می نماید با تطبیق موضوع بر یک نهاد تعریف شده در فقه، احکام موضوع تعریف شده را، بدون تمسک به قیاسهای باطل در فقه بر مسئله مترتب نماید.…
 • بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت

  شنبه 26 اسفند 1396 09:58
  در مقاله حاضر ابتدا به تبیین ضمانت اجراهای مـالی رویـه هـای ضـد رقـابتی و آشنایی با انواع آن پرداخته و سپس تلاش خواهیم نمود تا به ارزیابی ایـن ضـمانت اجراهـا از منظـر نظریه بازدارندگی بپردازیم. به عبارت دیگر، میخواهیم بدانیم که اولاً، قانونگذار چه ضـمانت اجراهـای مالی را به رویه های ضد رقابتی اختصاص داده است؟ و ثانیاً، آیا ایـن ضـمانت اجراهـا از بازدارنـدگی کافی برخوردارند؟بنابراین، مطالب طرح شـده در ایـن مقالـه در قالـب دو بخـش ارائـه مـی شـود : الـف)شناسـایی ضمانت اجراهای مالی؛ ب) ارزیابی این …
 • بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری

  یکشنبه 27 خرداد 1397 09:36
  هدف اصلی این پژوهش را باید احراز مناسب ترین رویکرد جهت کنترل ادغام ها خلاصه نمود.جهت نیل بدین مقصود ایتدا ضمن تحلیل پیرامون زوایای مختلف ادغام به بررسی دامنه نفوذ مقررات رقابت در خصوص آنان خواهیم پرداخت.سپس با تامل در ساختار داخلی آنها، نحوه کنترل آنان را در نظام های مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد.روشی که ما در انجام این پژوهش یاری خواهد نمود شیوه توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: