• مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

  یکشنبه 20 دی 1394 09:48
  دو نهاد دستور موقت و تامین خواسته، از جهاتی شبیه یکدیگرند: از جمله ایـن تشـابهات ایـن است که هردو مورد با ارائه درخواست، قابل طرح می باشند. دادگـاه در هـر دو مـورد، مبـادرت بـه صدور قرار می نماید. صدور هر دو قرار، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعـاوی غیرمـالی اسـت. از جهاتی این دو نهاد با هم تفاوت دارند: برای صدور دستور موقت، اخذ تامین از متقاضی الزامی است ولی در برخی از موارد بـرای صـدور قـرار تـامین خواسـته، نیـازی بـه پرداخـت خسـارت احتمـالی نمی باشد. دستور موقت ممکن است…
 • تامین خسارات احتمالی در دستور موقت

  چهارشنبه 30 دی 1394 14:11
  مراجعه اشخاص به دادگاهها اگر چه معمولاً برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است که اگر با قرار قاطع (مانند رد دادخواست یا رد دعوا) رو به رو نشود، با گرفتن حکم پایان می پذیرد، ولی گاهی مراجعه به محاکم ممکن است برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی آن، پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود . یکی از مراجعات و اقدامات مزبور، مراجعه جهت اخذ دستورموقت(interim order) میباشد. دستور موقت « را شمشیر بران» آیین&nb…
 • ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

  دوشنبه 11 مرداد 1395 10:44
  نهاد دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می شود، طبق آن قضات دادگاه می توانند به تقاضای ذینفع و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوا، از ایجاد عسر و حرج و یا ورود خسارت سنگین و احتمالا غیر قابل جبران به ذینفع جلوگیری کنند. در خصوص دستور موقت مباحث مختلفی قابل طرح است، از جمله این مباحث، ویژگی ها و شرایط درخواست دستور موقت است که در این تحقیق بررسی می شود.…
 • آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

  چهارشنبه 3 شهریور 1395 09:42
  بررسی دادرسی فوری را می توان به بررسی محور و استخوان بندی این نوع دادرسی تعبیر کرد.دادرسی فوری به طور طبیعی آثاری را بر خواهان و خوانده دعوا و حتی در برخی موارد بر اشخاص ثالث برجای میگذارد.اهمیت بحث آثار دادرسی فوری به طور کلی از لحاظ آثاری که این دادرسی در احقاق حق و عدالت دارد تا آنجاست که می توان گفت عدم بررسی دقیق آنها و شناسایی ایرادات و اشکالات موجود در این زمینه مانعی جدی بر سر راه تحقق عدالت خواهد بود.براین اساس در این مقاله به بررسی و تبیین آثار دستور موقت و قرار انسداد بر خواهان، خواند…
 • خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

  دوشنبه 18 بهمن 1395 09:54
  سؤالهایی کطه در این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاییم عبارتند از اینکه آیا مراجع داوری و دادگاهها صلاحیت هم زمان در صدور اقدامات موقتی دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رجوع به دادگاه در فرض اخیر به منزله عدول از موافقتنامه داوری است؟ پس از صدور دستور موقت از جانب مراجع داوری، اجرای این دستور چگونه امکانپذیر است؟ آیا مراجع داوری واجد قدرت اجرایی اند، یا فقط دادگاه ها قدرت اجرایی و به تبع صلاحیت انحصاری در اجرای چنین دستوراتی دارند؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: