• تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن

    شنبه 5 دی 1394 10:41
    در حقوق خانواده، وقتی که صحبت از عدم رضایت ناموجـه ولـی و ممانعـت بـی دلیـل او از ازدواج دختر باکره اش با (مرد هم کفوو) مورد علاقـه مـی گـردد، پـای مفهـوم (عضـل ) بـه میـان کشیده میشود که اقدام ولی، به شرح مذکور، مصداق بارز آن است. ممانعت ولی، در فرض بالا بـر خـلاف مصـلحت واقعـی دختـرش، در نظـر فقهـی، از مـوارد سقوط ولایت در اذن یا اجازه او می باشد. به طـور مثـال بـر اسـاس نظـر فقهـی مرحـوم صـاحب جواهر، منع ولـی در ایـن مـورد خیانـت و موجـب سـقوط ولایـت اسـت (نجفـی، 1395…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: