• اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

    چهارشنبه 16 دی 1394 10:15
    اهمیت علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری بر کسی پوشـیده نیسـت. ایـن دلیل اثباتی از دیر باز در فقه و حقـوق اسـلامی و نیـز در قـوانین جزایـی و آیـین دادرسـی کیفری ما مطرح بوده است و مباحث و سؤالات متعددی را هم در حوزه نظر و هم در ورطـه عمل از سوی حقوقدانان و قضات موجب گشته است. در این میان آنچه که پرداختن به این دلیل اثباتی را ضروری میسازد، تصویب قانون جدید مجازات اسلامی 1392 است که دارای نوآوریهای متعددی در بحث ادله اثبات دعاوی کیفری به طور کلی و همینطور علم …
  • مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

    یکشنبه 1 مهر 1397 14:51
    در نوشتار حاضر، پس از تبیین عناصر مفهومی و الزمات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو معیارهای بین المللی، کوشش می شود موضع حقوق ایران و به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مهمترین قانون در زمینه مورد بحث است بررسی شده، در نهایت، موقعیت مفهوم و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران در مقایسه با مفهوم و الزامات بین المللی و شناخته شده آن روشن گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: