• شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی

  سه شنبه 1 دی 1394 10:34
  یکی از موضوعاتی که در قانون اجرای احکام مدنی مورد نقد و محمل اظهار نظر قرار گرفته و هنوز راه حل و رویه ای واحد در اعمال آن پیدا نشده،قواعد مربوط به شکایت ثالث در مرحله اجرای رای است. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که شکایت ثالث تابع قواعد خاص آیین دادرسی مدنی پیرامون اعتراض شخص ثالث نبوده و تصویب مواد 146و147ق.ا.ا.م ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث بیشتر نوعی اشتراک لفظی است تا آیین دادرسی مشترک.بنابراین در این مقاله ابتدا در جهت شناخت مفهوم شکایت شخص ثالث در اجرای رای تلاش می کنیم و سپس با توجه به …
 • اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

  چهارشنبه 16 دی 1394 10:15
  اهمیت علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری بر کسی پوشـیده نیسـت. ایـن دلیل اثباتی از دیر باز در فقه و حقـوق اسـلامی و نیـز در قـوانین جزایـی و آیـین دادرسـی کیفری ما مطرح بوده است و مباحث و سؤالات متعددی را هم در حوزه نظر و هم در ورطـه عمل از سوی حقوقدانان و قضات موجب گشته است. در این میان آنچه که پرداختن به این دلیل اثباتی را ضروری میسازد، تصویب قانون جدید مجازات اسلامی 1392 است که دارای نوآوریهای متعددی در بحث ادله اثبات دعاوی کیفری به طور کلی و همینطور علم …
 • تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

  چهارشنبه 7 بهمن 1394 09:53
  اراده واژه ای عربـــی از ریشــه «رود» اســت و لغــت دانــان، معــادل فارســی آن را «خواســتن، خواسته، میل، قصد و آهنگ» نوشته اند.(دهخـدا، 1372، ص 1605) در بعـد حقـوقی، اراده بـه معنی «حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن» تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، 1368، ص 24) در حقوق خصوصی (برخلاف حقوق عمومی) این اراده آزاد و خلاق افراد است که روابط حقوقی را پدید آورده و بدان سـامان مـی دهـد. (پوراسـتاد، 1387، ص 101) تجلـی ایـن تفکـر (حکومت اراده در حقوق …
 • اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم

  دوشنبه 26 بهمن 1394 10:16
  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424و437 اثر اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی بر اجرای حکم را بیان کرده است.بر اساس مواد یاد شده هریک از اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مواردی و با شرایطی سبب تاخیر یا توقف اجرای حکم می شود و در مواردی چنین اثری ندارد و مانع اجرای حکم نمی شود.توجه ویژه در این مطالعه علاوه بر تحلیل نکته ها و ابهامات موجود در اثر هریک از اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم، بر تفاوت بیان قانون در مقرر کردن اثر شکایات مذکور و تحلیل این تفاوت ها…
 • تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی

  شنبه 14 فروردین 1395 10:07
  علم حقوق علم موجودات اعتباری بوده و تفاوت وجود اعتباری و وجود طبیعی در این است که وجود طبیعی وجود خارجی دارد، اما وجود اعتباری وجود خارجی نداشته و قابـل لمس نیست؛ با این حال می تـوان آن را فهمیـد، ماننـد بیعـی کـه بـین مـردم متـداول اسـت. انسانها برای تنظیم روابط خود موجودات اعتباری زیادی خلق کرده که علم حقوق به ایـن روابط نظم میدهد. تعیین ماهیت هر موجود اعتباری با تعیین عناصر آن امکـانپـذیر اسـت. به طور مثال ماده  55قانون مدنی وقف را با توجه به عناصر سازنده ی آن، ا…
 • حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی

  یکشنبه 15 فروردین 1395 09:52
  در قانون آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی به اولین جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده حقوق و تکالیف و بالتبع امتیازاتی پیش بینی شده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود، جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود.برخی دیگر از اساتید تعریف کامل تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسی…
 • ارث دیه

  سه شنبه 31 فروردین 1395 16:42
  ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را از ارث سایر اموال متمایز می سازد.در دیه اعضاء در اصل استحقاق وراث تردید وجود دارد.این امر در دیه فوت مورد تردید نیست.اما این پرسش که دیه فوت ملک وارث است یا متوفی،تعیین وارثان حق دیه، موقعیت دیه نسبت به قصاص و اینکه آیا تعهد جانی به پرداخت دیه در قتل عمدی یک تعهد تخییری است یا نه، منشا اختلاف است.این اختلاف به نوبه خود منشا اختلافات دیگر است.مقاله حاضر در دو گفتار به بررسی پرسش های مقدر و انتخاب پاسخ های مناسب مربوط به ارث دیه می پردازد.…
 • اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

  شنبه 4 اردیبهشت 1395 11:41
  یکی از اصول راهبری دادرسی که فقط اختصاص به حقوق دادرسی مدنی دارد و ناظر بر نقش متقابل اصحاب دعوا و دادرسی است و سنگ بنای اولیه آیین دادرسی مدنی و حقوق اثبات را تشکیل می دهد، عبارت است از«اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی» این مقاله قصد دارد به تبیین این اصل ویژه حقوق دادرسی مدنی بپردازد.…
 • نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی

  دوشنبه 14 تیر 1395 09:21
  در این مقاله برآنیم تا با نگاهی نو به قواعد آیین دادرسی مدنی و با مدد گرفتن از بررسی تطبیقی موضوع، نقش و جایگاه اصل اختیار اصحاب دعوا در ارتباط با اثبات و ارزیابی امور موضوعی را باز شناسیم. در گفتار اول به نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی خواهیم پرداخت.در گفتار دوم، نقش متقابل دادرس و اصحاب دادرسی در خصوص ارزیابی امور موضوعی ارائه شده در دوبند مطالعه می شود.در پایان نیز تلاش شده با جمع بندی یافته های جدید، جهت گیری کلی اصل اختیار اصحاب دعوا نسبت به تکلیف اثبات و ارزیابی امور م…
 • استرداد دعوا

  شنبه 2 مرداد 1395 10:04
  در این مقاله در صدد بر آمدیم تا با بررسی یک از نهادهای قانون آیین دادرسی دنی به نام استرداد دعوی از سوی خواهان و بررسی و مقایسه مواد مرتبط با این مو ضوع در قوانین دیگر از جمه ق.ا.ح و ق.آ.د.م پیشین راه حل قابل قبولی در جهت پذیرش وعدم پذیرش استرداد در مراحل مختلف ارائه دهیم . همچنین نکات مجمل و مورد بحث این نهاد را تبیین نمودیم. در ضمن هدف این مقاله بیشتر پر ابهامی که در مورد کلمه ی ختم دادرسی آمده است تاکید دارد و مقاله حالت تطبیقی ندارد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: