• ابطال یا تغییر قضایی نجات دریایی

  شنبه 5 دی 1394 12:57
  یکی از نتایج اصل حامکیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولا در موارد استثنایی مصرح در قوانین حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هرمنظور از جمله تغییر یا ابطال قرار ندارد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد قراردادها الزاماً و همیشخ ثایت می مانند و به هیچ وجه تغییر نمی کنند. از جمله این موارد، در …
 • غرر و کاربرد آن در قراردادها

  دوشنبه 19 بهمن 1394 10:24
  یکی از قواعدی که در فقه ذیل شرایط عوضین در عقود معاوضی (شهید اول، 1400ق، ص62؛ یزدی، ج1410 ،1ق، ص61؛ سنهوری، ج1998 ،2م، ص45)، به خصوص عقد بیع، درباره آن بحث میشود، قاعده نفی غرر است. در قانون مدنی نیز این قاعده کاربرد دارد و برخی از مواد آن مانند بند 3 ماده 190 و ماده 216 براساس این قاعده تنظیم شده اند؛ هرچند که به صراحت به آن اشاره ای نشده است. حقوقدانان نیز بر حسب مورد و بیشتر در مبحث شرایط اساسی صحت معامله، این قاعده را بررسی کرده اند (کاتوزیان، ج1392 ،2، ص182-212؛ شهیدی، ج1388 ،1، ص288-310؛ ص…
 • ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

  یکشنبه 9 اسفند 1394 11:18
  یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، آن است که مفاد عقد همچون قانون خصوصی آنها باید محترم و الزام آور باشد. نه تنها یکی از دو طرف نمیتواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند، تغییر دهد یا به میل خود از اجرای آن خودداری کند، دادرس نیز اصولاً جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، حق مداخله در رابطه خصوصی طرفین را به هر منظور ازجمله تغییر یا ابطال قرارداد ندارد؛ همچنان که ماده 219قانون مدنی میگوید: »عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملی…
 • نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو

  یکشنبه 9 خرداد 1395 09:26
  در بحث مسئولیت دارنده خودرو، مسئولیتی مطرح است که در اثر حادثه خودور و برای دارنده ایجاد می شود؛ بی آنکه تقصیری مرتکب شده یا حادثه عرفا منتسب به او باشد، چنین مسئولیتی در حقوق ما پدیده ی تازه ای است که با قانون بیمه اجباری پا به میدان گذاشته است. در این مقاله نخست مبانی رایج مسئولیت مدنی دارنده خودرو بررسی و نقد می گردد، سپس نظریه تضمین جمعی به عنوان مبنای مسئولیت دارندگان خودرو بحث می شود، و در پایان نتیجه گیری خواهد شد.…
 • جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

  شنبه 29 خرداد 1395 10:46
  با آغاز قرن بیستم و افزایش روز افزون جرایم سازمان یافته و تطهیر عواید ناشی از آن، نگرانی و دغدغه زیادی در برخی ممالک غربی ایجاد شده است.در همین راستا در دهه هشتاد میلادی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم به ویژه درباره درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از جرایم قاچاق مواد مخدر و آثار و پیامدهای سوء این عواید غیر قانونی بر اقتصاد و اجتماع و حکومت بوده و موجب شد تا این کشورها با تصویب قوانین مل…
 • پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر)

  دوشنبه 13 دی 1395 15:21
  حقوق مسئولیت مدنی به سرعت در مسیر فربه شدن قرار گرفته است. این گسترش حقوق مسئولیت مدنی با انشقاق بخشهایی ازآن، به نضج گیری نظامهای خاص جزئی تر و با قابلیت بررسی متمرکز و دقیق تر انجامیده است. با این همه، قواعد این شاخه از حقوق در برخی موارد چنان منعطف میشوند که از کنار بعضی خسارتها بدون جبران میگذرند. درواقع، برخی فعالیتها در ساحت اجتماع که سرآمد آنها را باید فعالیت ورزشی دانست، از یک سو، همواره آسیبها را در خود دارند و از سوی دیگر چنان ارزش اجتماعی و اخلاقی و البته امروزه مالی، پیدا کرده اند که…
 • تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم

  چهارشنبه 15 دی 1395 08:53
  تحلیل اقتصادی حقوق در بسیاری از کشورها به ویژه نظامهای بزرگ حقوقی امری مقبول است. در کشورهای کامنلا باتوجه به اهمیت ویژه رویه قضایی، دست قضات برای تفسیر و تحلیل باز است؛ اما در نظام حقوق نوشته، قضات از چنین آزادی عملی برخوردار نیستند. در ایران نیز اصولاً احکام دادگاهها باید مستند و مستدل باشد؛ هرچند در مواردی که قوانین روشن نباشد یا حکمی در قضیه وجود نداشته باشد، قاضی میتواند از دیدگاهها و فتاوی معتبر فقهی بهره ببرد و گاه نیز به دکترین حقوقی مراجعه کند. اینجاست که میتوان به قاضی اجازه داد با درن…
 • عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی)

  چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 09:42
  در این مقاله ضمن تحلیل دو مفهوم تسهیلات سندیکایی و عدم تقارن اطلاعاتی، مـصادیق ایجـاد این پدیده در تسهیلات سندیکایی تبیین و راهکارهای حل این موضوع و نیز مقررات ناظر بـر شفافسازی اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی بررسی می شود.…
 • مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی

  دوشنبه 25 دی 1396 12:32
  در نوشتار حاضر، به ترتیب مفهوم و پیشینۀ اصل احتیاط، مبانی فقهی اصل احتیاط و رابطۀ اصل احتیاط و مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: