• بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا

  دوشنبه 30 آذر 1394 10:57
  در نظام های حقوقی مختلف حقوق مالکیت و اسباب تملک تبیین و مشخص شده است . درنظام حقوقی ایران، ماده 140 قانون مدنی به این مبحث می پردازد . بند اول این ماده احیایاراضی موات و حیازت مباحات را به عنوان یکی از اسباب تملک نام می برد . در نظام هایحقوقی دیگر نیز چنین مواردی به عنوان اسباب تملک مطرح می شوند. در نظام حقوقی عرفیایالات متحده آمریکا، قاعده تصرف با کمی تفاوت مطرح شده است، که با حیازت و احیایموات قابل مقایسه است.قاعده تصرف یک قاعده مبتنی بر خود و مستقل از وضع قانون گذاری است که در آنعرف و بنای ع…
 • باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک

  دوشنبه 24 خرداد 1395 09:16
  مالکیت از اصول حقوقی بسیار مهم در زندگی اجتماعی بشر است.دلیل اهمیت مالکیت در زندگی اجتماعی این است که بعضی از مکاتب فلسفی در فلسفه حقوقی آن را منشاء تمام تحولات و پیشرفت های جامعه از حیث اقتصادی، صنعتی، علمی، اخلاقی و پویایی اجتماعی می دانند.لذا از اطلاق در مالکیت دفاع می کنند و محدودیتی در مالکیت اشخاص قائل نمی شوند.آنچه موجب تقسیم مالکیت به مشروع و نامشروع بودن می شود، اختلاف دیدگاه در مورد اسباب مالکیت است و اینکه چه چیزی قابل تملک است.مثلا آیا زمین قابل تملک است؟و پرسش هایی مانند آن این مقا…
 • رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری

  شنبه 11 آذر 1396 14:02
  در مقاله حاضر هدف بررسی مبنایی اسباب تملک با توجه به محتوای مفاهیمی مانند حیازت، اختراع و اثر ادبی هنری است تا از این طریق به ایرادهای نظری در زمینه تملک این آثار پاسخ داده شود.ضمن اینکه برای تدوین قوانین جدید در این زمینه و شناخت پیش فرض های علمی مسئله مفید خواهد بود…
 • رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری

  چهارشنبه 11 مهر 1397 11:13
  در مقاله حاضر هدف بررسی مبنایی اسباب تملک با توجه به محتوای مفاهیمی مانند حیازت، اختراع و اثر ادبی هنری است تا از این طریق به ایرادهای نظری در زمینه تملک این آثار پاسخ داده شود.ضمن اینکه برای تدوین قوانین جدید در این زمینه و شناخت پیش فرض های علمی مسئله مفید خواهد بود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: