• آسیب شناسی رشته حقوق در ایران

  یکشنبه 3 آبان 1394 18:43
  مقدمه و طرح بحثعلم حقوق دانشی است که موضوع آن شناخت و تجزیه و تحلیل قواعد حاکم بر جامعه وبررسی علل پیدایش این قواعد و سیر تحول و دگرگونی آنها در جامعه است )دانش پژوه،10 :1391(. تأس یس و راه اندازی رشته حقوق به ش یوه جدید در دانشگاه های ایران بهس ال ها قبل و برقراری نظام نوین آموزش عالی در کش ور بازمی گردد. اما به دلیل ابتنایآن بر حقوق و ش ریعت اسالمی، این رشته از علوم انسانی در کشورما از پیشینه تاریخیبسیار طوالنی برخوردار است.در حال حاضر رشته حقوق در دوره های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر…
 • تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی

  سه شنبه 24 فروردین 1395 10:01
  اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات، یکی از عواملی است که اشخاص را برای انعقاد قرارداد با یکدیگر متقاعد میکند؛ زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاء، شخصی که به پایبندی،طرف مقابل به تعهد،اطمینان نداشته باشد قراردادی را منعقد نمیکند. حتی در فرض حصول شک و تردید؛ عقل حکم میکند که در هنگام انعقاد قرارداد، از متعهد برای پایبندی به تعهدات قرارداد تضمیناخذ گردد.   بطور کلی طلبکار از سه طریق میتواند به پایبندی متعهد به تعهدات اطمینان پیدا کند:   الف)گاه این اطمینان با تضمینی که قانونگذار در ن…
 • اثر نقض قابل پیش‌بینی بر روابط قراردادی

  شنبه 12 تیر 1395 10:02
  در مواردی که طرفین یک قرارداد، تکالیف خود را به مرحله اجرا می نهند، مشکلی خاص بروز نمی کند.همچنین در فرضی که یکی از طرفین یا هردو آنان از اجرای تعهدات حال شده ی خود سرباز می زنند، در نظام های مختلف حقوقی برای حفظ حقوق طرف متضرر، تمهیداتی نظیر الزام به اجرای عین تعهدات، انحلال یا تعلیق قرارداد اندیشیده شده است.اما کمتر به این مسأله پرداخته شده است که آیا پیش از فرا رسیدن زمان اجرای تعهدات هم می توان حق انحلال یا تعلیق اجرای قرارداد را به علت نقضی که پیش بینی می شود در آینده یقیناً از سوی یکی از ط…
 • بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج

  شنبه 6 شهریور 1395 10:21
  وعـده، بـه معنـای اخبـار از انجـام دادن فعلـی در آینـده دانسـته شـده اسـت (تجلیـل تبریزى 1421 ،صـص423-424؛ عبـد الرحمـان، بیتـا، ص487-488 .)هرچنـد تعبیـر «عهـد» نیـز بـرای آن بـه کار رفتـه اسـت (عبـد الرحمـان، بیتـا، ص487-488 )بـه رغـم اخبـار فـراوان کـه ظاهـر آنهـا وجـوب عمـل بـه وعـده و حرمـت تخلـف از آن اسـت. نظـر مشـهور میـان فقیهـان اسـتحباب عمـل بـه وعـده اسـت( 1413الـف، صـص127 و 285؛ 1413ب، ص516 )و آنگونـه کـه برخـی از فقیهـان نیـز بیـان نموده انـد، سـیره متشـرعه بـر عـدم…
 • بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

  چهارشنبه 5 آبان 1395 10:25
  بغی از جمله جرایمی است که با هدف حفظ امنیت سیاسی و حاکمیت نظام اسلامی، جرم‌انگاری گردیده است؛ چراکه حفظ اسلام و ارزش‌های اسلامی وابسته به یک حاکمیت اسلامی قدرتمند است. برای حفظ ثبات و پایداری سیاسی یک جامعه اسلامی که پایه و اساس آن جامعه است، باید حاکمیت اسلامی دارای حریمی باشد که هیچ‌کس حق تعرض به آن را نداشته باشد.هرچند عنوان امنیّت سیاسی، درزمره مصالح پنج‌گانه‌ای که مبنای جرم‌انگاری در شریعت مقدس اسلام هستند (عقل، دین، جان، مال و ناموس) قرار ندارد، با این حال می&…
 • مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا

  دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 09:44
  نظـام حقـوقی ایـران در این زمینه از نظروضع قوانین و مقرراتی که بتواند پاسخگوی مشکلات وتنظـیم کننـده ی روابـط پیچیده ی حاصل از روش استفاده از رحم جانشین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیـاورده اسـت تنهــا دربــاره ی ماهیــت قــرارداد اســتفاده از رحــم جــایگزین و مســائل پیرامــون آن، عــده ای از صاحبنظران و عالمان دینی اقدام به ارائه نقطـه نظـرات خـود کـرده انـد ؛ در حقـوق آمریکـا نیـز مقررات مربوط به رحم جایگزین و مسائل مرتبط با آن به ویژه نسـب، از ایـالتی بـه ایالـت دیگـر متفـاوت اسـت . برخـی از ا…
 • بررسی محتویات پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

  چهارشنبه 24 مرداد 1397 10:53
  پرسش هایی که در این نوشتار مطرح می شود، این است که منظور از بررسی پرونده‌ی شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران چیست و آیا محتویات اعلامی پرونده‌ی شخصیت در قوانین ایران برای شناسایی کافی و وافی بوده است یا نه؟حقوق کیفری ایران به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به لزوم تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصیت درباره‌ی اطفال و نوجوانان بزهکار در جرائم تا درجه‌ی شش اشاره شده است لیکن بررسی های میدانی انجام گرفته، حاکی از تشکیل نشدن پرونده‌ی شخصیت درباره‌ی ا…
 • مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

  یکشنبه 1 مهر 1397 14:51
  در نوشتار حاضر، پس از تبیین عناصر مفهومی و الزمات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو معیارهای بین المللی، کوشش می شود موضع حقوق ایران و به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مهمترین قانون در زمینه مورد بحث است بررسی شده، در نهایت، موقعیت مفهوم و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران در مقایسه با مفهوم و الزامات بین المللی و شناخته شده آن روشن گردد.…
 • جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

  شنبه 7 مهر 1397 10:59
  چک چه از لحاظ واژه شناسی و چه از جهت کاربرد به عنوان یک وسیله پرداخت، تحت تاثیر مقررات بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد.همچنین مقررات راجع به چک در ایران نیز با اینکه تفاوت های ماهوی بسیاری با مقررات چک در سطح بین المللی دارد، لکن تحت تاثیر همین مقررات شکل گرفته و به دلیل تأسی از این مقررات است که همواره مورد اصلاح و بازنگری قرار می گیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: