• جایگاه حسن نیت در عقد وکالت

  دوشنبه 28 دی 1394 10:34
  عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد…
 • نقش حسن نیت در قرارداد

  یکشنبه 16 اسفند 1394 09:33
  از لحاظ ساختاری حسن نیت دارای سه بعد است: بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است.بعد شکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم می شود و نهایت بعد صلاحیت نهادی که باعث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم براساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند.در هر یک از این ابعاد استدلالهایی له و علیه مفهوم حسن نیت ارئه می شود.به عنوان مثال در بعد ماهوی، ایده فرد گرایی در مقابل نوع دوستی قرار می گیرد و استدلالها بر حسب هریک از این ایده ها له و علیه حسن نیت مطرح می ش…
 • جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت

  دوشنبه 23 فروردین 1395 09:28
  عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد…
 • نقش محدودکننده حسن نیت در مذاکرات

  یکشنبه 21 آذر 1395 09:44
  اصل آزادی مذاکرات یکی از اصول حاکم بر قراردادها است که برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و درنهایت انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد آزاد هستند و نمی‌توان مذاکره‌کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. اثر مهم آزادی مذاکراتی این است که تا وقتی‌که قراردادی منعقد نشده، تحمیل مسئولیت با اصول حاکم بر قراردادها در تعارض است لذا پذیرش آن، قابل‌قبول نیست؛ رویکردی که درگذشته رویکرد غالب در نظام‌های حقوقی بود…
 • تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد

  چهارشنبه 8 دی 1395 10:23
  در این مقاله برآنیم به کمک ابزارهای اقتصادی معمول مانند رفاه، هزینه – فایده، نظریه بازی و به ویژه کارایی، حسن نیت در مقام اجرای قراردادها را تحلیل کنیم. اینکه آیا رعایت حسن نیت در مر حله اجرای قراردادها با محاسبه هزینه – فایده به اجرای بهتر و سودمندتر منتهی می شود، و اصولا آیا کارآمد است یا خیر؟ و در صورت پذیرش کارایی حسن نیت در این مرحله،معیار شناسایی حسن نیت شخصی است یا نوعی؟ و در نهایت اینکه رعایت حسن نیت چه تاثیری بر رفاه اجتماعی دارد؟ فرض بر این است که ر…
 • وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر

  یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 16:17
  معمولاً اشخاص باوجود داشتن نیروی کار به دلیل نداشتن قدرت خرید کافی، از اموال و املاک دیگران استفاده می‌کنند. شاخص‌ترین قراردادی که از گذشته در این زمینه به چشم می‌خورد اجاره است. در این عقد معین و معاوضی، حقوق و منافع موجر و مستأجر در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرد. هر یک از طرفین عقد سعی بر این دارد تا بیشترین سود را از معامله به دست آورد. از یک‌سو، موجر معمولاً مالک عین است و از سوی دیگر، کسب‌وکار مستأجر نیز ارزش اقتصادی- حقوقی دارد (اصل 46 قانون اساسی). تزاحم حقوق متع…
 • تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد

  شنبه 14 مرداد 1396 14:38
  در این مقاله برآنیم به کمک ابزارهای اقتصادی معمول مانند رفاه، هزینه  فایده، نظریه بازی و به ویژه کارایی ، حسن نیت در مقام اجرای قراردادها را تحلیل کنیم. این که آیا رعایت حسن نیتدر مرحله اجرای قراردادها با محا سبه هزینه فایده به اجرای بهتر و سودمندتر منتهی می شود، و اصولا آیا کارآمد است یا خیر؟ و در صورت پذیرش کارایی حسن نیت در این مرحله، معیار شناسایی حسن نیت، شخصیاست یا نوعی ؟ و در نهایت، اینکه حسن نیت چه تاثیری بر رفاه اجتماعی دارد؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: