• سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢

  سه شنبه 15 دی 1394 10:28
  اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره کلی را میتوان از یکدیگر متمایز کرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فـرض میشدند و از این رو دارای حقوق و تکالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تـدریج و بـا افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجـود و شخصـیت آنـان، ایـن رویکـرد تغییـر کـرد. یافته های علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و جـرمشناسـی، تفـاوتهـای چشـمگیرکودکان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشکار کرد و قانونگذارا…
 • اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

  سه شنبه 29 دی 1394 12:14
  کشورها صلاحیت خود برای اعمال قوانین کیفری و محاکمه مجرمین را بر مبـانی مختلفـیاستوار کرده اند. مهمترین مبنا برای اعمال صلاحیت، صلاحیت سـرزمینی اسـت ( ,Cassese 2008: 336; Shaw, 1994: 401). به این معنا که کشورهای مختلف در صورت وقوع جرم یـا حتی در صورت وقوع قسمتی از جرم در قلمرو حاکمیت خود، دادگـاههـای کیفـری خـود را صالح به رسیدگی آن میدانند. در حقوق کیفری ایران نیز مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص تصریح به اصل صلاحیت سرزمینی دارد. اصل دیگر، صلاحیت مبتنی بر …
 • مبانی و معیارهای اسلامی طبقه‌بندی جرائم

  چهارشنبه 24 آذر 1395 11:18
  این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است، بخش نخست به مبانی طبقه بندی جرائم، اختصاص دارد که شامل مصالح ضروری تحت حمایت نظام کیفری است.در این بخش، ابتدا به طور مختصر، مفهوم مصلحت، قاعده تبعیت احکام از مصالح مفاسد و پیش فرض های موضوع تشریح شده است.سپس ملاک های رتبه بندی مصالح و ارزش های هشتگانه که مبنای اصلی معیارهای طبقه بندی جرائم است، تبیین شده است.بخش دوم به معیارهای طبقه بندی اختصاص یافته است. طبقات جرائم هشتگانه در این مقاله با درجات هشتگانه مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارتباطی ندارد.…
 • بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن

  دوشنبه 20 آذر 1396 14:23
  در این مقاله نیز همه جرائمی که در کتب روایی و فقهی در باب حدود مطرح شده است، به غیر از جرائمی که مقنن به صراحت به حدی بودن آنها اشارهکرده است، بررسی می شوند تا فارغ از احکام تفصیلی هر جرمی به عنوان اولین شرط ماده 220 ق.م.احدی بودن یا نبودن آن روشن شود. پس منظور ما از حدود غیرموضوعه حدودی است که درقانون مجازات تصریح نشده و ماده 220 صرفا قضات را به منابع فقهی ارجاع داده است که این به معنای وضع اصطلاحی نیست .…
 • شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار

  چهارشنبه 27 دی 1396 11:27
  این نوشتار در چهار بخش، تحت عنوان تعیین مفهوم و جایگاه این شروط در قرارداد کار، بررسی شرایط لازم الرعایه در درج این شروط، مقایسه این شرط و شروط مشابه و در نهایت مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق کار ایران دسته بندی شده است…
 • بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری

  یکشنبه 27 خرداد 1397 09:36
  هدف اصلی این پژوهش را باید احراز مناسب ترین رویکرد جهت کنترل ادغام ها خلاصه نمود.جهت نیل بدین مقصود ایتدا ضمن تحلیل پیرامون زوایای مختلف ادغام به بررسی دامنه نفوذ مقررات رقابت در خصوص آنان خواهیم پرداخت.سپس با تامل در ساختار داخلی آنها، نحوه کنترل آنان را در نظام های مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد.روشی که ما در انجام این پژوهش یاری خواهد نمود شیوه توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: